Regulaminy PZHGP
REGULAMIN GENERALNEGO MISTRZOSTWA POLSKI 2009

REGULAMIN LOTOWO - ZEGAROWY

Regulamin Zebrań Sprawozdawczo - Wyborczych

Regulamin komisji dyscyplinarnej

Regulamin organizacyjny PZHGP

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO O MISTRZOSTWO POLSKI W LOTACH GOŁĘBI MŁODYCH

Regulamin Komisji RewizyjnejREGULAMIN GENERALNEGO MISTRZOSTWA POLSKI 2009
REGULAMIN
GENERALNEGO MISTRZOSTWA POLSKI 2009

1. Do udziału we współzawodnictwie lotowym na szczeblu ogólnopolskim uprawniony jest każdy członek PZHGP, który spełni warunki określone w niniejszym regulaminie.
2. Hodowca biorący udział w Generalnym Mistrzostwie Polski składa w macierzystym Oddziale, w terminie ustalonym przez Zarząd Oddziału każdego roku, spis gołębi w ilości 50 sztuk. W terminie do 15 kwietnia każdego roku Oddziały prześlą spisy do Okręgów, a Zarządy Okręgów w terminie do 30 kwietnia przesyłają te spisy do Zarządu Głównego PZHGP wraz z planami lotów swoich jednostek lotujących.
3. Plan lotów powinien zawierać maksymalnie 16 lotów z podziałem na następujące kategorie :
;; kategoria A – loty z odległości 100-400 km
;; kategoria B – loty z odległości 300-600 km
;; kategoria C – loty z odległości powyżej 500 km
;; kategoria M – loty z odległości powyżej 700 km
4. Punktacja za zdobyty konkurs do GMP w poszczególnych kategoriach wynosi :
;; kategoria A – 20 punktów
;; kategoria B – 40 punktów
;; kategoria C – 65 punktów
;; kategoria M – 90 punktów
5. Punkty do współzawodnictwa GMP wyliczane będą ze spadkiem 20%, to znaczy, że pierwszy gołąb na liście konkursowej zdobędzie :
;; w kategorii A – 20 punktów, a ostatni 16 punktów
;; w kategorii B – 40 punktów, a ostatni 32 punktów
;; w kategorii C – 65 punktów, a ostatni 52 punktów
;; w kategorii M – 90 punktów, a ostatni 72 punktów
6. Podstawą zaliczania wyników do współzawodnictw objętych niniejszym Regulaminem stanowią listy konkursowe sporządzone zgodnie z zasadami podanymi w Rozdz. XII pkt. 3 Regulaminu Lotowo – Zegarowego PZHGP, pod warunkiem że:
- w lotach zaliczanych do Kategorii A, B, C, bierze udział min. 20 hodowców i wkładanych jest min. 250 sztuk gołębi,
- w lotach zaliczanych do Kategorii Maraton bierze udział min. 50 hodowców i wkładanych jest min. 250 sztuk gołębi.
Z lotów powyżej 700 km należy sporządzić obowiązkowo dwie listy konkursowe tj. oddziałową i rejonową względnie okręgową. A w przypadku lotu narodowego również połączonych Okręgów.
7. W trakcie sezonu lotowego 2009 roku jednostki organizacyjne PZHGP organizujące loty, mogą w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lub awarii kabiny transportowej przesunąć lot na inny termin względnie skrócić odległość lotu, pod warunkiem, że ilość lotów nie przekroczy liczby 16. Organizowany w późniejszym terminie lot ( w miejsce nie odbytego) należy zorganizować w takiej samej kategorii jak był planowany.
Na powyższą okoliczność należy sporządzić odpowiedni protokół, który załącza się do zestawienia końcowego wyników do GMP.
8. Listy konkursowe będące podstawą obliczeń wyników współzawodnictwa GMP należy sporządzać na bazie 1 : 5 (20%). W lotach objętych tym współzawodnictwem hodowca może uczestniczyć wszystkimi gołębiami ujętymi na spisie, tj., 50 sztuk.
9. Po zakończonych lotach objętych planem lotów współzawodnictwa GMP hodowca zgłasza 4 gołębie z ośmioma konkursami zdobytymi w następujących kategoriach :
a. kategoria A – 3 loty
b. kategoria B – 2 loty
c. kategoria C – 2 loty
d. kategoria M –1 lot
10.Łączny kilometraż na jednego gołębia w poszczególnych kategoriach nie może być niższy niż :
e. kategoria A – 450 km
f. kategoria B – 700 km
g. kategoria C – 1000 km
h. kategoria M – 700 km
11. O kolejności lokat na liście współzawodnictwa lotowego GMP na szczeblu ogólnopolskim decyduje suma punktów zdobytych przez 4 gołębie na określonych wyżej dystansach. Maksymalnie gołąb może zdobyć 360 punktów tj. :
i. w kategorii A – 60 punktów
j. w kategorii B – 80 punktów
k. w kategorii C – 130 punktów
l. w kategorii M – 90 punktów
12. We współzawodnictwie o GMP hodowca może uczestniczyć tylko jedną drużyną gołębi.
13. Indywidualne zestawienia wyników uzyskanych w GMP przez hodowców po weryfikacji wraz z pełną dokumentacją lotową Oddziały PZHGP przekażą do swoich macierzystych Okręgów w terminie do 31 sierpnia każdego roku. Zarządy Okręgów po dokonaniu kontroli sporządzają zestawienie zbiorcze i wraz z dokumentacją lotową przekażą je do Zarządu Regionu PZHGP w terminie do 30 września. Regiony po dokonaniu weryfikacji prześlą zbiorcze zestawianie wraz z kompletem dokumentacji 20 najlepszych hodowców do Zarządu Głównego w terminie do 20 października.
14. Do indywidualnego zestawienia wyników we współzawodnictwie GMP dołączyć należy :
a. plan lotów (kopia);
b. spis gołębi – 50 sztuk (kopia);
c. listy startowe, startowo-zegarowe a przy systemach ESK również protokoły przylotów;
d. taśmy zegarowe;
e. listy konkursowe;
f. przy systemach ESK protokoły przyporządkowania gołębi przed lotami oraz po każdej zmianie obrączek elektronicznych;
g. poświadczenia odlotu gołębi;
h. protokoły z punktu wkładań gołębi oraz nastawiania i otwierania zegarów.
15. W niniejszym współzawodnictwie sklasyfikowanych zostanie 3 mistrzów i 300 przodowników. Mistrzowie oraz 10 pierwszych przodowników otrzyma puchary i nagrody rzeczowe a wszyscy sklasyfikowani dyplomy.
16. W lotach GMP obowiązują przepisy Regulaminu Lotowo - Zegarowego PZHGP.

Chorzów, 29.11.2008 roku

Roman KALUS Zygmunt MAŚNICA

Sekretarz ZG PZHGP Wiceprezydent PZHGPREGULAMIN LOTOWO - ZEGAROWY
Rozdział I – Organizacja lotów

1. Loty gołębi pocztowych dla członków zrzeszonych w PZHGP planują i organizują :
a. Zarząd Główny – Regiony
- loty ogólnopolskie,
- loty międzynarodowe,
b. Zarządy Okręgów
- loty okręgowe,
c. Zarządy Rejonów Lotowych
- loty rejonowe,
b d. Zarządy Oddziałów
- loty ćwiczebne,
- loty oddziałowe,
c . Zarządy Sekcji
- loty ćwiczebne za zgodą macierzystego oddziału.

2. Rok kalendarzowy dzieli się na dwa sezony lotowe :
a. sezon lotów gołębi dorosłych,
b. sezon lotów gołębi młodych tj. gołębi w roku urodzenia,
c. Zarząd Oddziału może umożliwić hodowcom wkładanie gołębi dorosłych na loty gołębi młodych, gołębie te nie zwiększają puli gołębi uczestniczących w locie oraz nie biorą udziału w zdobywaniu konkursów.
d. Między lotami konkursowymi gołębi dorosłych a rozpoczynającymi się lotami gołębi młodych organizator lotu planuje obowiązkowo 14 dniową przerwę.

3. Zarządy oddziałów i okręgów zobowiązane są do współdziałania przy organizacji lotów organizowanych przez jednostki nadrzędne poprzez:
a. ustalenie harmonogramu załadunku gołębi do kabin,
b. ustalenie trasy i czasu załadunku kabin,
c. przygotowanie odpowiedniej ilości i jakości kabin,
d. wyposażenie kabin w karmę i wodę co najmniej na dwie doby, pojemnik na wodę
i karmę, przybory do karmienia i pojenia gołębi, sprzęt do obsługi kabin itd.,
e. typowanie kandydatów na konwojentów,
f. organizowanie odpowiednich ilości punktów wkładań, nastawiania i otwierania zegarów.

4. Konwojentów na loty ustalają zarządy jednostek organizujących dany lot.

5. W celu właściwej koordynacji planowania lotów ustala się:
a. Zarząd Główny w terminie do 30 listopada każdego roku przedstawi zarządom okręgów planowane loty ogólnopolskie i międzynarodowe,
b. Zarządy Okręgów w terminie do 31 grudnia każdego roku przedstawią zarządom oddziałów i rejonom lotowym planowane loty okręgowe,
c. Zarządy Rejonów lotowych w terminie do 31 stycznia każdego roku przedstawią zarządom oddziałów planowane loty rejonów,
d. Zarządy Oddziałów w terminie do końca lutego każdego roku ustalą kompletny plan lotów Oddziału z uwzględnieniem lotów rejonowych, okręgowych, ogólnopolskich
i przedstawią do wiadomości wszystkim członkom oddziału,
e. loty ćwiczebne mogą być planowane i organizowane w zależności od potrzeb i warunków atmosferycznych.

6. Jednostki organizacyjne niższych szczebli zobowiązane są brać udział w lotach organizowanych przez jednostki nadrzędne.
7. Plany lotów oddziały składają w terminie do 15 kwietnia każdego roku do :
a. Zarządu Okręgu,
b. Zarządu Głównego poprzez zarząd Okręgu do 30 kwietnia.

8. Punkty Wkładań i Odbioru Zegarów :
a. Punkty wkładania gołębi na loty konkursowe w Oddziale ustala Zarząd Oddziału przy zachowaniu poniższych zasad:
;; w oddziałach dopuszcza się utworzenie dodatkowych punktów wkładania gołębi na terytorium swojej działalności lub za zgodą sąsiedniego Oddziału na jego terytorium pod warunkiem, że na danym punkcie będzie wkładało i nastawiało zegary minimum 10 hodowców i 100 sztuk gołębi. Tandemy liczy się jako jeden hodowca,
;; jeżeli na punkcie wkładania na danym locie nie będzie spełniony wymóg 10 hodowców, 10 zegarów i 100 gołębi , to lot ten zalicza się, a punkt wkładań zostaje automatycznie zlikwidowany do końca danego sezonu lotowego.

9. Oddziałowe Komisje Lotowe (OKL)
a. Oddziałową Komisję Lotową powołuje się na zebraniach przedlotowych Oddziału na sezon lotowy gołębi dorosłych i młodych,
b. W skład OKL z urzędu wchodzi Wiceprezes ds. Lotowych, który przewodniczy pracom Komisji. W razie nieobecności Wiceprezesa ds. organizacji lotów na danych locie jego funkcję przejmuje jeden z członków Komisji wytypowany przez Prezesa Oddziału,
c. W skład OKL powołuje się minimum 3 osoby. W zależności od liczebności Oddziału
i ilości Punktów Wkładań – liczba członków może być większa.,
d. Każdy Punkt Wkładań musi posiadać przynajmniej 1 członka w OKL
e. Oddziałowa Komisja Lotowa rozstrzyga wszelkie sporne sprawy związane z wkładaniem gołębi na lot, a jej decyzje podjęte wspólnie z Zarządem Oddziału są ostateczne – chyba, że naruszają postanowienia Statutu PZHGP i niniejszego regulaminu,
f. Dla sprawnego przeprowadzenia czynności związanych z wkładaniem gołębi na loty konkursowe zebranie przedlotowe Oddziału/ Sekcji/ punktu wkładań powołuje Komisje Lotową.
g. Przewodniczącego Komisji Lotowej na Punkcje Wkładań powołuje na wniosek Sekcji Zarząd Oddziału.
h. Zarząd Oddziału zobowiązany jest dostarczyć Przewodniczącemu OKL oraz Przewodniczącym Punktów Wkładań:
- pieczątki z napisem :
„ Oddziałowa Komisja Lotowa
Oddział / Sekcja/ .....................
Punkt Wkładań …...............”- jeśli w Oddziale/ Sekcji/ jest więcej niż 1 Punkt Wkładań, numer tego punktu,
- plombownicę wraz z wkrętami ustalonych znaków,
- skrzynkę na przechowywanie list startowo – zegarowych przystosowaną do dokładnego zamykania i plombowania.

10. Oddziałowe Komisje Zegarowe (OKZ)
a. Oddziałową Komisję Zegarową i jej Przewodniczącego powołuje się na zebraniach przedlotowych Oddziału na sezon lotowy gołębi dorosłych i młodych,
b. W skład OKZ powołuje się minimum 3 osoby. W zależności od liczebności Oddziału,
i ilości Punktów Wkładań - liczba członków może być większa, tak by praca Komisji przebiegała bez zakłóceń. Każdy Punkt Wkładań musi posiadać przynajmniej 1 członka
w OKZ,
c. W razie nieobecności Przewodniczącego OKZ na danych locie jego funkcję przejmuje jeden z członków Komisji wytypowany przez Prezesa Oddziału,
d. OKZ rozstrzyga wszelkie sporne sprawy związane z zamykaniem, otwieraniem
i opisywaniem zegarów, a jej decyzje podjęte wspólnie z Zarządem Oddziału są ostateczne – chyba, że naruszają postanowienia Statutu PZHGP lub niniejszego regulaminu,
e. Dla usprawnienia czynności związanych z obsługą zegarów i urządzeń ESK w celu przeprowadzenia lotów konkursowych zebranie przedlotowe Oddziału/ Sekcji/ powołuje Komisję Zegarową punktu wkładań,
f. Przewodniczącego Komisji Zegarowej, na punkcje wkładań na wniosek Sekcji, powołuje Zarząd Oddziału.
g. Wszystkich czynności zamykania i otwierania zegarów dokonują Komisje Zegarowe,
h. Zarząd Oddziału zobowiązany jest dostarczyć Przewodniczącemu OKZ oraz Przewodniczącym Komisji Zegarowych Punktów pieczątkę o rozmiarach umożliwiających opieczętowanie taśmy zegarowej każdego zegara z napisem:
„Oddziałowa Komisja Zegarowa „
Oddział / Sekcja/ ............................
Komisja Zegarowa Nr .......”- jeśli w Oddziale/ Sekcji jest więcej niż 1 punkt wkładań, numer tego punktu,
i. Wszystkie sporne sprawy wynikłe przy nastawieniu i odbiorze zegarów rozstrzyga Komisja Zegarowa, a jej decyzje podjęte wspólnie z Zarządem Oddziału są ostateczne pod warunkiem, że nie naruszają zasad niniejszego regulaminu.

11. Zarząd Oddziału zaopatruje się w obrączki kontrolne u wytwórcy, który posiada licencję Zarządu Głównego PZHGP.

12. Zarząd Oddziału prowadzi rejestr obrączek kontrolnych, w którym musi być określony kolor i seria obrączki. Rejestr musi być przechowywany przez okres minimum 5 lat
i w tym czasie nie mogą się powtórzyć kolory i serie obrączek kontrolnych.

13. Zarząd Oddziału obowiązkowo sprawdza bieżącą numerację obrączek kontrolnych i ewentualnie podwójne numery komisyjnie likwiduje.

14. Zobowiązuje się Zarządy Oddziałów do używania jednego typu koloru i jednej serii obrączek kontrolnych do obrączkowania gołębi wszystkim hodowcom w jednym locie.
Przydzielenie obrączek kontrolnych na Punkcie Wkładań dla indywidualnych hodowców winno być zorganizowane tak aby nie było możliwości powtórzenia się tych samych obrączek (numer) w kolejnym locie.

15. Powtarzanie się numerów obrączek kontrolnych na liście wkładań u tego samego gołębia w następnym kolejnym locie powoduje nie uznanie zdobytego konkursu.


Rozdział II – Uczestnictwo w lotach i obowiązki członków

1. Wszyscy członkowie zwyczajni zrzeszeni w PZHGP mają prawo do uczestniczenia w lotach organizowanych przez jednostki organizacyjne Związku. w danym sezonie lotowym

2. Hodowca chcący brać udział w lotach musi podporządkować się następującym zasadom :
a. lotować gołębiami tylko z gołębników położonych na jednej parceli,
b. zdobywać konkursy i nagrody tylko gołębiami własnymi przyswojonymi do własnego gołębnika, powracającymi z lotu na jego własny gołębnik,
c. zdobywać konkursy i nagrody gołębiami z polskimi lub zagranicznymi obrączkami rodowymi, na które posiada oryginalne karty własności, bądź zastępcze wydane przez Zarząd Główny PZHGP,
d. zdobywać konkursy i nagrody tylko gołębiami, które zaobrączkowane są obrączką rodową o przepisowym rozmiarze, nie uszkodzoną, odpowiadającą wzorcowi przyjętemu przez Zarząd Główny PZHGP i wydane przez Zarząd Główny, Jak również zatwierdzonymi i obowiązującymi w FCI.
e. umożliwić kontrolę przylotu gołębi oraz zegarów w każdym czasie, w trakcie trwania sezonu lotowego wydelegowanej Komisji przez Zarząd Główny, Zarządy Okręgów lub Zarządy Oddziałów,
f. w terminach ustalonych przez Zarząd Oddziału złoży aktualny spis gołębi, który na dany sezon lotowy nie może ulec zmianie,
g. przedłoży do kontroli karty własności gołębi, karty zastępcze (duplikaty) lub upoważnienia wraz ze spisem gołębi. Gołębie co do których hodowca nie posiada ww dokumentów nie mają prawa uczestnictwa w lotach,
h. opłaci w terminie ustalone przez organizatorów lotów koszty związane z transportem gołębi oraz pozostałe opłaty związane z organizacją lotów i współzawodnictwem lotowym wynikające z podjętych przed każdym sezonem lotowym uchwał.

3. Hodowca może brać udział w lotach organizowanych przez inne jednostki organizacyjne Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych oprócz macierzystego Oddziału, za zgodą i na warunkach określonych przez te jednostki .

4. Tandem tworzą dwaj lub więcej hodowców, którzy hodują gołębie w gołębniku względnie gołębnikach położonych na jednej parceli lub jednej działce w kompleksie ogródków działkowych. Warunkiem funkcjonowania tandemu jest przynależność wszystkich jego członków do PZHGP, indywidualne opłacanie przez nich składek członkowskich oraz sporządzenie jednego spisu gołębi jego opłaceniu – jedną składką lotową.
Nagrody i dyplomy otrzymuje tandem, a nie wszyscy jego członkowie.

5. Obowiązuje zakaz wypuszczania gołębi w czasie nie uczestniczących w locie do czasu otwarcia zegarów w danej Sekcji lub Oddziale.

6. Hodowcy biorący udział w lotach podporządkowują się Statutowi PZHGP, niniejszemu regulaminowi oraz pozostałym przepisom PZHGP, a tym samym :
a. podporządkowują się jurysdykcji Komisji Dyscyplinarnych PZHGP,
b. rezygnują z dochodzenia ewentualnych roszczeń na drodze Sądów Powszechnych.

7. Hodowcy działający niezgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu są :
a. pozbawieni zdobytych konkursów i nagród na mocy decyzji Zarządów Oddziałów na wniosek Komisji Lotowych lub Komisji Zegarowych. W przypadku lotów organizowanych przez jednostki wyższego szczebla – Zarządy tych jednostek.
b. Zarządy jednostek organizujących dany lot wnoszą pozew oskarżenia do właściwej Komisji Dyscyplinarnej Związku w celu wyciągnięcia sankcji dyscyplinarnych w stosunku do ww. hodowców.


Rozdział III – Kabiny transportowe, transport gołębi, miejsce wypuszczenia, konwojenci

1. Transport gołębi odbywa się specjalnymi kabinami.

2. Rozmiary klatek winne być tak konstruowane, aby każdy gołąb miał możliwy dostęp do rynienki na wodę i karmidła oraz swobodny i bezpieczny wylot w czasie wypuszczenia gołębi.
3. Wysokość klatki w kabinach nie może być mniejsza niż 24 cm.

4. Dna klatek muszą być szczelne, przed lotem wyścielone papierem falistym lub na rusztach, po każdym locie czyszczone i dezynfekowane.

5. Kabiny muszą być wyposażone w rynienki do pojenia gołębi oraz pojemniki na karmę.

6. Klatki transportowe po załadowaniu gołębi muszą być zabezpieczone w ten sposób, aby wyjście gołębia, względnie jego wyciągnięcie z klatki było niemożliwe bez naruszenia zabezpieczenia.

7. Mechanizm do otwierania kabiny na czas trwania transportu musi być zabezpieczony.

8. Powierzchnia podłogi przypadającej na jednego gołębia obowiązuje przy lotach do 400 km - 300 cm2 a przy lotach powyżej 400 kilometrów - 340 cm2.
Za przestrzeganie wyżej opisanych zasad odpowiedzialny jest organizator lotu.
W przypadku stwierdzenia rażących przekroczeń dopuszczalnego limitu gołębi w klatkach transportowych jednostka nadrzędna związku ma obowiązek skierowania do właściwej Komisji Dyscyplinarnej pozew oskarżenia – przeciwko Prezesowi i Wiceprezesowi do spraw Lotowych jednostki organizującej lot.

9. Kabina musi wyglądać estetycznie, winna być zaopatrzona w napis :
„PZHGP – nazwa oddziału”. Dopuszcza się stosowanie reklam na kabinach na ogólnie przyjętych zasadach.

10. Zarządy organizujące transport gołębi środkami własnymi winne :
a. na bieżąco utrzymywać środek transportowy w stanie umożliwiającym jego bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych,
b. ubezpieczyć środek lokomocji, ładunek i kierowcę,
c. zapewnić regularny i punktualny transport gołębi.

11. Zarządy organizujące transport gołębi zobowiązuje się do każdorazowego ubezpieczania konwojentów oraz ewentualnych osób delegowanych przez organizatora lotu.

12. Zarządy Oddziałów posiadające kabiny nakładane winny :
a. dokonywać na bieżąco kontroli urządzeń do podnoszenia kabin, tj. dźwigów, lin do podnoszenia kabin, uchwytów kabin i utrzymywać je w stanie gwarantującym bezpieczne podnoszenie i załadunek kabin,
b. dokonywanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odbioru urządzeń dźwigowych przez Urzędy Dozoru Technicznego, które wydają atesty na te urządzenia.

13. Do obowiązków konwojenta należy :
a. karmienie i pojenie gołębi w kabinach zgodnie z wytycznymi Zarządu organizującego lot,
b. wypuszczenie gołębi w miejscu wskazanym przez organizatora lotu względnie w miejscu umożliwiającym prawidłowy odlot gołębi, tj. o odpowiedniej odległości od zabudowań, drzew, przewodów elektrycznych i telefonicznych, rowów z wodą, anten telewizyjnych
i radiowych,
c. stosować się do wytycznych otrzymanych od Zarządów organizujących lot,
d. w przypadku lotu rejonowego, okręgowego lub ogólnopolskiego współdziałanie
z delegatem tej jednostki i podporządkowanie się jego decyzjom,
e. oczyszczenie i doprowadzenie do pierwotnego stanu miejsca, z którego wypuszczono gołębie,
f. uzyskanie potwierdzenia odlotu gołębi.
14. Zarządy organizujące poszczególne loty mają obowiązek uzgodnić miejsce i termin wypuszczenie gołębi oraz koszty z tym związane z miejscowymi strukturami PZHGP.
Zarządy Oddziałów lub Okręgów PZHGP, z terenu których odbywają się odlot gołębi zobowiązane są do delegowania swojego przedstawiciela w celu potwierdzenia tego faktu. Koszty dojazdu przedstawiciela na miejsce wypuszczenia pokrywa jednostka organizująca dany lot.

15. Druki potwierdzenia odlotu gołębi (wg wzoru wydanego przez Zarząd Główny PZHGP) muszą być podpisane i opieczętowane (nie kserowane podpisy i pieczątki) przez Zarząd Okręgu. W przypadku braku oryginalnych podpisów i pieczątek oraz pieczątki organizatora lotu delegat jest zobowiązany odmówić potwierdzenia odlotu i o zaistniałym fakcie poinformować jednostkę nadrzędną.

16. Delegat potwierdzający odlot gołębi obowiązkowo wpisuje nazwę miejscowości i godzinę wypuszczenia , datę , swój nr telefonu kontaktowego, składa czytelny podpis i potwierdza to pieczątką delegującej go jednostki. Jednostka organizacyjna z terenu której odbywają się w tym samym dniu loty z różnych miejscowości może wystawić imienne upoważnienie do potwierdzenia odlotu ( z pieczątką okrągłą Oddziału), które jako załącznik do potwierdzenia będzie tożsame z pieczątką Oddziału na arkuszu. Przy locie okręgowym delegowany przedstawiciel okręgu posiadający odpowiednią pieczątkę jest uprawniony do potwierdzenia odlotu wszystkim oddziałom lub rejonom startującym z jednej miejscowości.

17. Potwierdzenie odlotu gołębi z lotów zagranicznych musi być podpisane przez osoby upoważnione przez organizacje hodowców gołębi pocztowych zrzeszoną w FCI. Wymagane jest podanie czytelnego nazwiska, imienia i telefonu osoby potwierdzającej oraz pieczątki związkowej.

18. W przypadku losowym potwierdzenia dokonać może inna instytucja (policja, poczta, PKP, PKS, Urząd Państwowy, itp.), jednakże na tą okoliczność musi być sporządzony protokół.

19. Potwierdzenie odlotu gołębi jest dokumentem, który decyduje o tym, czy lot wynikający ze zgłoszonego przed sezonem planu lotów może być zaliczony do współzawodnictwa. Podstawą ważności potwierdzenia jest prawidłowe wypełnienie obydwu stron druku. Kserokopie potwierdzenia lotu należy przed następnym lotem dostarczyć do Okręgu.


Rozdział IV – Zegary kontrolne

1. Rejestracja czasu przylotu gołębi z lotów konkursowych odbywa się przy pomocy specjalnych zegarów kontrolnych, używanych do tego celu w związkach krajowych należących do FCI.

2. Marki i typy zegarów tradycyjnych oraz urządzeń do rejestracji czasu przylotu gołębi wycofywanych w Polsce określa Zarząd Główny odrębnym komunikatem.

3. Zarządy Oddziałów dokonują corocznego przeglądu wszystkich zegarów członków swojego Oddziału pod względem ich sprawności technicznej i prawidłowego ich zabezpieczenia oraz sporządzają wykaz imienny właścicieli zegarów z podaniem marki
i numeru fabrycznego zegara. Wykaz ten należy na bieżąco uaktualniać oraz przechowywać w aktach Oddziału.

4. Do rejestracji przylotu gołębi można używać urządzeń elektronicznych dopuszczonych do stosowania przez Zarząd Główny PZHGP zwanych dalej Elektronicznymi Systemami Konstatowania w skrócie ESK

5. Marki i typy ESK do konstatowania gołębi powracających z lotów konkursowych dopuszczonych w Polsce określa Zarząd Główny odrębnym komunikatem.
Zarząd Główny Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych dopuszcza do konstatowania gołębi pocztowych w lotach konkursowych na wszystkich szczeblach związkowych na terenie Polski następujące systemy:
;; Atis – Benzing,
;; TauRIS,
;; TIPES,
;; UNIKON,
;; BRICON,
;; MEGA SYSTEM,
;; VIZION,
;; AMC – ESK.

6. Dopuszcza się do użytkowania, elektroniczne obrączki kontrolne współpracujące
z poszczególnymi ESK.

7. Urządzenia wchodzące w skład poszczególnych ESK winny być opisane w instrukcjach obsługi systemów w języku polskim.

8. Hodowca nabywający system elektroniczny ESK nie stosowany dotychczas w oddziale zobowiązany jest do przedłożenia Komisji Zegarowej instrukcji obsługi
w języku polskim.

9. Montaż anten :
a. anteny rejestrujące przylot gołębi mogą być montowane we wnętrzu gołębnika lub na wlocie gołębnika w każdym dowolnym miejscu.
b. dopuszcza się montaż dowolnej ilości anten wlotowych.

10. Spisy gołębi, przyporządkowanie obrączek elektronicznych gołębiom – wykonuje się zgodnie z instrukcjami obsługi danego systemu ESK;
a. wydruk protokołu przyporządkowania obrączek elektronicznych gołębiom ze spisu przedlotowego, opieczętowany i podpisany przez Komisję Lotową zabezpiecza się w Oddziale,
c. w „Protokole przyporządkowania” hodowca nie może samowolnie dokonywać żadnych poprawek lub uzupełnień,
d. elektroniczne obrączki kontrolne po zakończonym sezonie lotowym mogą być przyporządkowane innym gołębiom zgodnie z instrukcjami obsługi danego systemu ESK,
e. Systemy wkładaniowe – anteny matki, klucz kodowy przynależne do poszczególnych ESK przez cały sezon lotowy muszą być zabezpieczone przez Komisje Zegarowe.

11. Dopuszcza się używanie przez hodowcę systemu elektronicznego i zegara tradycyjnego
w jednym locie, a tym samym obrączkowanie gołębi częściowo kontrolkami gumowymi
a częściowo elektronicznymi.
12. Dopuszcza się w trakcie sezonu zamianę systemu ESK jak również przejście z zegara tradycyjnego na ESK i odwrotnie.

13. W przypadku wymiany urządzenia konstatującego ( zegara tradycyjnego lub ESK) Komisja Zegarowa musi:
- dokonać komisyjnego przeglądu zegara,
- w przypadku ESK sprawdzić poprawność wprowadzenia spisu i wykonać wydruk przyporządkowania obrączek elektronicznych. Kolejność spisu gołębi musi być taka sama jak oddana do rachmistrza.

14. Wszystkie ESK dopuszczone przez Zarząd Główny PZHGP muszą posiadać oryginalne plomby producenta danego systemu, bądź uprawnionego przedstawiciela Zarządu Okręgu. Systemy nie posiadające takiego oplombowania nie mogą być dopuszczone do konstatowania przylotu gołębi.


Rozdział V – Komisje Lotowe

1. Zadaniem Komisji Lotowej jest :
a. przyjmowanie list startowo – zegarowych od hodowców i opieczętowanie listy,
b. odbiór obrączek kontrolnych od hodowców,
c. powoływanie zespołów wkładaniowych,
d. wydawanie zespołom wkładaniowym list startowo – zegarowych wraz z potrzebną ilością obrączek gumowych obowiązkowo wymieszanych,
e. wyrywkowa kontrola zespołów wkładaniowych,
f. wskazanie klatek, do których mają być włożone gołębie,
g. oznakowanie klatek dla wkładania samczyków i samiczek,
h. odbieranie od zespołów wkładaniowych wypełnionych list startowo – zegarowych, wydruków z ESK oraz ich sprawdzenie pod kątem poprawności w szczególności zapisu obrączek gumowych oraz podpisów zespołu wkładaniowego,
i. złożenie podpisu (na każdej kartce dowolnego formatu) na listach oddanych przez zespoły wkładaniowe,
j. segregacje, podliczanie list startowo – zegarowych i wydruków z ESK oraz sporządzanie protokołu zbiorczego,
k. zaplombowanie wydruków z ESK i list startowo – zegarowych w skrzynce,
l. kontrola załadunku klatek, zamknięcia względnie zaplombowania klatek i mechanizmu otwierania kabiny, kontrola wyposażenia kabiny w pojniki na wodę i karmniki oraz zestawu transportowego w niezbędne akcesoria,

2. Na każdym punkcie wkładań gołębi należy wypełnić na bieżąco stosowne rubryki na dokumencie „Potwierdzenie odlotu gołębi” dotyczące: nazwy oddziału/sekcje, liczby hodowców, liczby gołębi, pieczątka Komisji Lotowej i czytelny podpis przewodniczącego Punktu wkładania. Za powyższe odpowiedzialny jest przewodniczący Oddziałowej komisji Lotowej lub wyznaczony przez prezesa zastępca.


Rozdział VI – Wkładanie gołębi

1. Hodowca zobowiązany jest w określonym przez Przewodniczącego Komisji Lotowej czasie dostarczyć swoje gołębie na punkt wkładania gołębi.
2. Hodowca ma obowiązek wysyłać na loty jedynie gołębie zdrowe, bez pasożytów i nie zabrudzone, a Komisja Lotowa ma prawo na podstawie oględzin gołębia i stwierdzenia choroby, względnie potencjalnej niezdolności do lotu, nie dopuścić do wysłania go na lot. Ewentualne spory rozstrzyga Przewodniczący Komisji Lotowej po uwzględnieniu opinii Zespołu Wkładaniowego

3. Komisja Lotowa może odmówić przyjęcia gołębi w przypadku, gdy hodowca nie posiada listy startowo zegarowej lub urządzenia ESK wraz z akcesoriami ( drukarka, zegar sterowany falami radiowymi dla danego ESK).

4. W żadnym przypadku nie można przyjąć gołębi na lot po zakończeniu pracy Komisji Lotowej.

5. Instrukcja wkładania gołębi na lot stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu

Rozdział VII – Komisje Zegarowe

1. Zadaniem Komisji Zegarowej przy nastawianiu zegarów jest :
a. przegląd zegarów przez ich zamknięciem,
b. podpisanie czytelnie i opieczętowanie taśmy zegarowej,
c. zawieszenie plomby na zegarze,
d. danie sygnału do odbicia zegarów (rozruch zegarów),
e. dokonywanie wtórnego odbicia zegara, nie dotyczy to zegarów elektronicznych
z drukarkami,
f. przy zegarach Benzing CC zapisać w protokole numer kodu,
g. zaplombowanie zegara,
h. sporządzenie protokołu nastawionych zegarów
i. kontrola poprawności podłączenia ESK i przekazania czasu z zegara sterowanego falami radiowymi.

2. Zadaniem Komisji Zegarowej przy odbiorze zegarów jest :
a. wpisanie do protokołu numeru ostatniego otworu konstatowanego gołębia w zegarze,
b. danie sygnału do końcowego odbicia zegarów,
c. kontrola plomb zegarów, szkieł i zamknięć zegarów,
d. dodatkowe odbicie zegarów kontrolnych w razie potrzeby,
e. kontrola poprawności i czytelności wypisania list startowo – zegarowych, ich podpisanie
i stemplowanie na każdej kartce dowolnego formatu,
f. powołanie Zespołów Odbierających zegary,
g. rozdawanie zegarów Zespołom Odbierającym,
h. kontrola taśm zegarowych i czasów przylotu gołębi na listach startowo – zegarowych po zespołach odbierających.
i. kontrola poprawności podłączenia ESK i przekazania czasu z zegara sterowanego falami radiowymi (satelitarnym).


Rozdział VIII – Nastawianie zegarów

1. Czas oraz miejsca nastawienia zegarów wyznacza Komisja Zegarowa powiadamiając Oddziałową Komisją Zegarową lub Zarząd Oddziału.

2. Nastawienie ESK następuje zgodnie z instrukcją danego typu urządzenia i jest nadzorowane przez Komisje Zegarową.
3. Wszystkie zegary kontrolne muszą być dostarczone Komisji Zegarowej gotowe do zamknięcia z nastawionym czasem wyznaczonym do pierwszego odbicia (rozruchu zegarów). Na taśmie zegarowej hodowca ma obowiązek wpisać swoje imię i nazwisko, datę, miejscowość lotu. Nie dotyczy to posiadaczy zegarów elektronicznych z drukarkami.

4. Komisja Zegarowa może wyznaczyć więcej niż jeden czas pierwszego odbicia zegarów (rozruchu) wg czasu rzeczywistego podanego przez zegar sterowany falami radiowymi.

5. Instrukcja postępowania przy nastawianiu zegarów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego RegulaminuRozdział IX – Konstatowanie przylotu gołębi

1. Konstatowanie czasu przylotów gołębi z lotów odbywa się w zegarach i urządzeniach opisanych w Rozdziale IV niniejszego regulaminu.

2. Do zegarów, których konstrukcja nie przewiduje używania tulejek do jednego otworu można wkładać tylko jedną obrączkę kontrolną. W przypadku większej ilości obrączek kontrolnych odbicie to należy unieważnić.

3. Do zegarów, w których należy używać tulejki, do jednej tulejki można wkładać tylko jedną obrączkę kontrolną. Tulejkę należy wrzucić do zegara otworem w dół. W przypadku gdyby do zegara wrzucono tulejkę otworem do góry, albo też wrzucono do zegara obrączkę kontrolną bez tulejki odbicie zalicza się z czasem konstatowania następnego ważnego odbicia, a w razie braku takiego, unieważnia się.

4. Każdy zegar po konstatowaniu musi posiadać możliwość dokonania dwóch końcowych kontrolnych odbić.

5. Odbicia na taśmie muszą być czytelne, gdyż w przeciwnym razie ulegają unieważnieniu.

6. W przypadku, gdy w czasie konstatowania gołębi zegar ulegnie awarii, tj.
a. - przestanie chodzić,
b. - zerwie się taśma zegarowa,
c. - zostanie podniesiony bęben zegara lub pokrywa bębna zegara,
d. - zegar nadmiernie się spóźnia lub śpieszy,
zegar może być przez właściciela otwarty, a znajdujące się w nim obrączki kontrolne mogą być konstatowane do innego zegara nastawionego na ten sam lot.

7. Właściciel otwartego w ww. sposób zegara zobowiązany jest dostarczyć zegar do komisji w czasie otwierania zegarów z założoną przy nastawieniu zegara taśmą. W przypadku niedostarczenia zegara uzyskane wyniki z sąsiedniego zegara nie mogą być uznane.

8. Konkurs można uzyskać tylko gołębiem, który powrócił do tego gołębnika, z którego został wysłany na lot i jego przybycie jest odpowiednio udokumentowane (czas przybycia na ważnej taśmie zegarowej lub ważnym wydruku).

9. W przypadku, gdy hodowca lotuje z dwóch gołębników położonych na jednej posesji dopuszcza się konstatowanie gołębi do dwóch zegarów równolegle, z tym, że przy wyliczaniu listy konkursowej systemem komputerowym dyferencję zegarową oblicza się z jednego zegara, tj. tego, który więcej się spóźnia. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej dyferencji przez jeden zegar, unieważnia się go, a odbite czasy gołębi
w drugim zegarze są ważne z jego dyferencją.

10. W przypadku, gdy konkurs nie zostanie wyczerpany do czasu wyznaczonego na otwarcie zegarów i przechodzi na następną dobę, pozwala się na dalsze konstatowanie obrączek bez otwierania zegarów. W celu zapobieżenia ewentualnym późniejszym przypadkom mogącym spowodować unieważnienie zegara, we wszystkich zegarach, dokonuje się zbiorowego kontrolnego odbicia, które zamyka jeden i otwiera drugi okres konstatowania. Zegary, w których dokonano kontrolnego odbicia należy ująć protokolarnie określając ilość konstatowań do chwili odbicia kontrolnego. Obowiązek stawienia się z zegarami mają posiadacze ESK. Zegary, których nie dostarczono na kontrolne odbicie unieważnia się.

11. Czas zakończenia lotu ustala Komisja Zegarowa biorąc pod uwagę współzawodnictwa do jakich lot jest zaliczany. Czas trwania konkursu liczy się od przylotu pierwszego gołębia. Konkurs ten nie może trwać dłużej niż jedną dobę na każde rozpoczęte 100 km do odległości 1000 km, a przy odległości powyżej 1000 km najwyżej 14 dni.

12. Dyferencja zegarowa może wynosić najwyżej do ą 5 minut na dobę, tj. 12,5 sekundy na godzinę. Dyferencja jest to różnica wyrażona w sekundach pomiędzy pierwszym odbiciem zegara przy rozruchu, a pierwszym odbiciem dokonanym przy otwarciu zegara. Zegary wykazujące dyferencję przekraczającą 5 minut na dobę należy unieważnić. Dyferencję dodatnią, czyli przyśpieszenie nie odejmuje się, natomiast dyferencję ujemną, czyli opóźnienie dodaje się w całości do wszystkich czasów konstatowania obrączek kontrolnych odbitych na taśmie. Dotyczy to również ESK

Rozdział X – Otwieranie zegarów

1. Otwieranie zegarów oraz sporządzanie wydruku przylotu z ESK odbywa się w terminie wyznaczonym przez Komisję Zegarową. Do otwierania należy dostarczyć wszystkie nastawione i uruchomione zaplombowane zegary. Zegary dostarcza się i otwiera na wyznaczonych punktach, a jedynie w przypadkach losowych można otwierać zegary w innych punktach tego oddziału.

2. Instrukcja postępowania przy odbiorze zegarów stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu

Rozdział XI – Pomiary odległości

1. Pomiary współrzędnych geograficznych gołębników wykonują osoby upoważnione przez Zarządy Okręgów na zlecenie Zarządów Oddziałów.

Rozdział XII – Sporządzanie list konkursowych

1. Listy konkursowe sporządza się z lotów od 100 km wzwyż na podstawie materiałów źródłowych, którymi są :
a. lista startowo – zegarowa i wydruki z ESK,
b. poświadczenie odlotu gołębi,
c. urzędowe pomiary odległości gołębników hodowców (współrzędne geograficzne).2. Rachmistrzowie.
a. listy konkursowe sporządza rachmistrz wybrany przez Zarząd jednostki sporządzającej listy konkursowe,
b. Zarządy Oddziałów zobowiązane są do zgłoszenia swoich rachmistrzów w Zarządzie Okręgu, który prowadzi rejestr rachmistrzów,
c. w przypadku stwierdzenia, że rachmistrz sfałszował wyniki lotu lub współzawodnictwa na jakimkolwiek szczeblu bądź dostarczył do wyliczenia mistrzostw materiały niezgodne ze stanem faktycznym zostaje skreślony z listy rachmistrzów przez Zarząd Okręgu, a obliczenia i listy przez niego wykonane unieważnić. Wykonanie obliczeń zlecić innemu rachmistrzowi.

3. Listy konkursowe sporządzają Oddziały PZHGP, z lotu powyżej 700 km wyłącznie Rejony lub Okręgi, a z lotów do 400 km mogą być sporządzane listy Sekcyjne.

4. Listę Konkursową układa się na podstawie wyliczonej szybkości gołębia przy
uwzględnieniu dopuszczalnej dyferencji, a w przypadkach, gdy szybkość lotu spada poniżej 750 m/min układanie listy konkursowej następuje na podstawie faktycznego czasu przylotu z uwzględnieniem różnic odległościowych w stosunku do średniej odległości lotu. W takim przypadku do czasu ustalonego na podstawie danych zarejestrowanych dodaje się lub odejmuje czas na pokonanie różnicy odległości pomiędzy punktem średnim oddziału, a pomiarem danego hodowcy tj. dla dalszych pomiarów niż średni odejmuje się czas wyliczony na pokonanie tego dystansu przy prędkości 750 m/min a przy mniejszych dodaje. Na każde 1000m przypada 80 sekund.

5. Szybkość lotu gołębia wylicza się w m/min do dwóch miejsc po przecinku.

6. O ile konkurs trwa dłużej niż 1 dobę z „czasu” lotu gołębia odlicza się pory nocne,
które przyjmuje się :
a. przy lotach gołębi dorosłych od godz. 22°° - 4°°,
b. przy lotach gołębi młodych od godz. 21°° - 5°°,
przy stosowaniu w kraju czasu letniego

7. Konstatowane z jakichkolwiek przyczyn gołębie w czasie pory nocnej, jak w pkt 6, zalicza się z czasem przylotu – 4:00:00, a w lotach gołębi młodych z czasem przylotu 5:00:00.

8. Oddziały mogą sporządzić listy konkursowe na bazie :
a. 1 : 5 tj. 20 % z wkładanych gołębi,
b. 1 : 4 tj. 25 % z wkładanych gołębi,
c. 1 : 3 tj. 33 % z wkładanych gołębi.

9. Ustalając ilość konkursów, końcówkę po przecinku zaokrągla się do pełnego konkursu.

10. Przy lotach katastroficznych listę konkursową zamyka się zgodnie z Rozdz. IX pkt. 11 niniejszego „Regulaminu”.

11. W przypadku, gdy lista konkursowa sporządzona jest na bazie 1:4 lub 1:3 obowiązkowo po konkursie kończącym bazę 1:5 musi być podkreślenie z napisem : „Koniec konkursu – baza 1 : 5”.

12. Hodowcy mają prawo do reklamacji błędnych wyników w terminie do 7 dni od dnia wydania listy konkursowej.

13. Zarządy Oddziałów są zobowiązane w ciągu 14 dni po odbytym locie przesłać sporządzoną i zweryfikowaną listę konkursową do Okręgu, podpisaną przez dwóch członków Zarządu. Każda kartka dowolnego formatu listy musi być opieczętowana pieczęcią okrągłą Oddziału.

14. Zarządy Okręgów prowadzą rejestr list oddziałowych i przechowują je przez okres minimum 2 lat (dwa sezony lotowe). Listy te stanowią podstawowy dokument świadczący o zdobyciu konkursu dla organizowanych przez Okręgi i Zarząd Główny PZHGP wystaw oraz mistrzostw Okręgu i Mistrzostw Polski i Konkursu Redakcji HGP.

Rozdział XIII – Wyliczanie mistrzostwa, serii i najlepszych lotników

1. Podstawą do zgłaszania wyników do współzawodnictwa są listy konkursowe opracowane na podstawie niniejszego regulaminu.

2. Przed zgłoszeniem wyników Zarząd Oddziału ma obowiązek zweryfikowania list konkursowych pod względem zgodności z niniejszym regulaminem.

3. Zasady wyliczania mistrzostwa Oddziału, Rejonu Lotowego, Okręgu i MP oraz serii z poszczególnych lotów określają Uchwały bądź regulaminy współzawodnictwa poszczególnych jednostek organizujących te współzawodnictwa.

4. Terminy weryfikacji wyników przez poszczególne jednostki organizacyjne oraz miejsce ich ogłoszenia muszą być dokładnie wyznaczone i podane w Regulaminie danego współzawodnictwa i uwzględniać terminy weryfikacji jednostek nadrzędnych i czas potrzebny na odwołania.
Przekroczenie terminu skutkuje nie uwzględnieniem wyników na szczeblu wyższym.

5. Poszczególne Zarządy są odpowiedzialne za dotrzymanie terminów.

6. Skład komisji weryfikacyjnej w jednostkach terenowych ustala Zarząd danej jednostki i jednocześnie ją zwołuje. Komisji weryfikacyjnej przewodniczy Prezes Zarządu danej jednostki.

7. Składy Komisji weryfikacyjnej jednostek wyższego rzędu ogłaszają pisemnie poszczególne Zarządy przed rozpoczęciem weryfikacji.

8. Z przeprowadzonej weryfikacji Komisja weryfikacyjna sporządza protokół na którym się podpisuje. Wyniki odrzucone winny posiadać uzasadnienie którego punktu Regulaminu Lotowo – Zegarowego dokumentacja lotowa nie spełnia.

9. Pisemny wynik weryfikacji musi być podany do wiadomości najpóźniej następnego dnia po zakończeniu weryfikacji w miejscu określonym w Regulaminie współzawodnictwa lotowego danej jednostki.

10. Przyjmowanie gołębi na wystawy wszystkich szczebli odbywa się na podstawie list sekcyjnych, oddziałowych, rejonowych i okręgowych, sporządzonych zgodnie z Rozdz. XII pkt.3 niniejszego regulaminu.

11. Przy wyliczaniu mistrzostwa, serii i najlepszych gołębi metodami, gdzie zlicza się punkty stałe za odległość – punkty stałe ustala organizator lotu, przez podanie w planie lotów.

12. Organizator lotów zobowiązany jest do opracowania takiego planu lotów i takich rozwiązań organizacyjnych które zapewnią wszystkim członkom udział w wystawach i mistrzostwach jednostek wyższego szczebla..
Rozdział XIV – Uprawnienie w zakresie kontroli.

1. Zarządy jednostek organizacyjnych na podstawie podjętych uchwał mają prawo wydawania pisemnych upoważnień powołanym przedstawicielom do kontrolowania gołębi, wkładania gołębi, ich przylotu i konstatowania, odbioru zegarów oraz obecności gołębi konstatowanych w gołębniku hodowcy. Kontrola dotyczy gołębi a nie gołębnika.

2. Kontrolowany hodowca ma obowiązek:
- wskazania miejsca z którego upoważnione osoby będą mogły obserwować przylot,
- okazania zegara lub ESK
- okazania gołębi, które wróciły z lotu i zostały skonstatowane, umożliwienie kontroli innych czynności zleconych przez zarząd danej jednostki terenowej.

3. W przypadku braku w gołębniku hodowcy gołębi skonstatowanych unieważnia się wyniki danego lotu, a protokół z kontroli stanowi podstawę do skierowania przez Zarząd Oddziału sprawy do Komisji Dyscyplinarnej jak również zawieszenie w lotowaniu.

4. Hodowca ma obowiązek okazania konstatowanych gołębi na wezwanie kontrolujących niezwłocznie. Kontrola obecności gołębi w gołębniku nie może powodować zakłóceń
w konstatowaniu przez hodowcę gołębi.

5. Na hodowcę, którego działalność jest sprzeczna z obowiązującym Regulaminem Lotowo-Zegarowym Zarząd Oddziału zgodnie z Statutem PZHGP kieruje pozew (oskarżenie) do właściwej instancji Komisji Dyscyplinarnej w terminie 7 dni od daty powzięcia informacji o naruszeniu przepisów.


Rozdział XV – Przepisy końcowe

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Lotowo – Zegarowego są do bezwzględnego stosowania przez wszystkie jednostki organizacyjne PZHGP.

2. Dokumenty źródłowe dotyczące działalności lotowej, takie jak: spisy gołębi, listy startowo – zegarowe, taśmy zegarowe, wydruki z ESK, protokoły nastawienia i otwierania zegarów, listy konkursowe, potwierdzenie odlotów itp. należy przechowywać
w jednostkach organizujących loty przez okres 2-ch lat.

3. Uchwały Zarządów jednostek organizacyjnych dotyczące spraw lotowych zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu , uprawnionych do głosowania.

4. Główna Komisja Lotowa przedstawia wzory poprawnego zapisu obrączki rodowej. I tak przy zachowaniu maksimum 15-to znakowego zapisu obrączki:
a) Obrączki rodowe z oznaczeniem numeru identyfikacyjnego powinny być zapisane w kolejności:
;; Oznaczenie państwa (PL, DV, CZ…..)
;; Numer oddziału (z poprzedzającym zerem jako wyróżnikiem numeracji)
;; Rocznik zawsze dwie cyfry
;; Numer kolejny gołębia

Np. PL-0123-01-1234
b) Jeżeli ze względu na numer kolejny gołębia zapis nie mieści się w 15-tu znakach, wtedy pominąć należy kreskę pomiędzy oznaczeniem państwa (PL, DV…_ i numerem Oddziału (zachowując poprzedzające numer Oddziału zero).
Np. PL0123-01-12345

c) Stare obrączki rodowe z numerem Okręgów powinny być zapisywane w kolejności:
;; Oznaczenie państwa (RP, PL…)
;; Numer Okręgu (zawsze dwie cyfry)
;; Rocznik (zawsze dwie cyfry)
;; Numer kolejny gołębia
Np. PL-01-96-123456

d) W przypadku obrączek rodowych specjalnych (np. DERBY) po oznaczeniu państwa zapisać ustalony symbol obrączki specjalnej.
Np. PL-DE-00-123456

e) Obrączki nie zawierające numeru Oddziału czy Okręgu powinny być zapisywane w kolejności:
;; Oznaczenie państwa
;; Rocznik (zawsze dwie cyfry)
;; Numer kolejny gołebia
Np. BELG-01-1234567

5. Szczegółowa interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii Zarządu Głównego PZHGP.

6. Niniejszy Regulamin Lotowo – Zegarowy wchodzi w życie z dniem uchwaleniaChorzów, dnia 29.11.2008 rok
Załączniki:
1. Instrukcja wkładania gołębi na lot na Punkcie Wkładań
2. Instrukcja nastawiana zegarów
3. Instrukcja otwierania zegarów


Załącznik nr 1
Instrukcja wkładania gołębi na lot na Punkcie Wkładań

1. Rozpoczęcie pracy Komisji wkładaniowej i wkładanie gołębi na punkcie wkładań
może nastąpić przy obecności minimum 6 hodowców wkładających gołębie na lot.

2. Wszystkimi pracami na Punkcie Wkładań gołębi kieruje Przewodniczący Komisji Lotowej.

3. Komisja Lotowa powołuje Zespoły Wkładaniowe.

4. Po sprawdzeniu przez Komisję Lotową prawidłowego opisania listy startowo – zegarowej i jej opieczętowaniu Członek Komisji przekazuje ją Zespołowi Wkładaniowemu.

5. Do zadań Zespołu Wkładaniowego należy :
a. sprawdzanie zgodności zapisu na liście startowej ze wszystkimi danymi faktycznymi na obrączce rodowej gołębia,
b. zaobrączkowanie gołębia obrączką kontrolną oraz zapisanie jej numeru przy poszczególnych gołębiach po ich zaobrączkowaniu. Zapis obrączki dokonywany przez członka Zespołu Wkładaniowego nie może być poprawiany. W przypadku pomyłki w zapisie obrączki kontrolnej hodowca ma prawo domagać się ponownego wypełnienia listy startowej,
c. wskazanie klatki, do której poszczególne gołębie winne być włożone oraz kontrolowanie ich włożenia,
d. po włożeniu wszystkich gołębi danego hodowcy – wykreślenie pustych rubryk przy gołębiach nie wkładanych i podpisywanie czytelnie listy startowo – zegarowej na każdej kartce dowolnego formatu wspólnie z wkładającym gołębie i przekazanie jej Komisji Lotowej,

6. Hodowca ma prawo osobiście uczestniczyć przy obrączkowaniu i sprawdzaniu swoich gołębi oraz ma prawo wkładania ich do klatek transportowych, w uzasadnionych przypadkach komisja wkładaniowa może zakazać wkładania gołębi przez hodowcę i wyznaczyć inną osobę do wkładania gołębi.

7. Gołębie zaliczone do mistrzostw, gdzie obowiązuje typowana seria zapisuje się na listach startowo – zegarowych w kolumnie gołębie seryjne zapisuje się kolejno numery komputerowe tych gołębi (kod gołębia).

8. Listy startowo - zegarowe muszą być wypełnione czytelnie, czysto i bez poprawek
w zakresie jak to wynika ze wzoru list, tj. miejsce lotu, data, ilość włożonych gołębi, numery komputerowe gołębi seryjnych, serii i koloru obrączek kontrolnych. Przy gołębiach nie wkładanych na dany lot muszą być wykreślone rubryki obrączki kontrolne
i czas przylotu.

9. Wkładanie gołębi na urządzeniach ESK
a. wkładanie gołębi odbywa się komisyjnie na Punkcie Wkładań,
b. Komisja Lotowa powołuje Zespoły Wkładaniowe działające na danym Punkcie Wkładań,
c. uruchomienie ESK i wkładanie gołębi na lot może nastąpić w obecności dwuosobowego Zespołu Wkładaniowego,
d. przekazanie czasu (nastawienia czasu zegara) następuje przez przekazanie czasu do zegara konstatującego z zegara sterowanym falami radiowymi współpracującego z danym ESK podłączonego za pomocą przewodu zgodnie z obowiązującą instrukcją obsługi danego systemu, pod nadzorem członka Komisji Lotowej. W przypadku niemożliwości przekazania czasu gdy dany ESK umożliwia nastawienie czasu ręcznie to w obecności przewodniczącego Komisji Zegarowej (podpis na liści wkładań) można nastawić czas na podstawie zegara sterowanego falami radiowymi pod warunkiem, że wydruk protokołu po locie nastąpi poprzez przewodowe przekazanie czasu z zegara sterowanego falami radiowymi, w przypadku samowolnego odłączenia zegara satelitarnego od systemu wkaładaniowego ESK – anteny matki przy wkładaniu gołębi na lot lub wydruku protokołu po locie unieważnia się hodowcy lot i sprawę kieruje się do Komisji Dyscyplinarnej.
e. czynności Zespołu Wkładaniowego są następujące :
- hodowca lub osoba przez niego wyznaczona wprowadza, w sposób widoczny dla członka zespołu wkładaniowego, nóżkę gołębia z obrączką elektroniczną do danej anteny wkładaniowej przytrzymując ją do czasu wyświetlenia obrączki rodowej na wyświetlaczu,
- jeden z członków zespołu wkładaniowego sprawdza stan techniczny obrączki elektronicznej i odczytuje pełny numer obrączki rodowej gołębia, który został zarejestrowany przez antenę wkładaniową,
- drugi członek zespołu wkładaniowego , obsługujący urządzenie wkładaniowe, sprawdza zgodność numeru obrączki rodowej z zapisem na ekranie zegara,
- po stwierdzeniu zgodności obrączki rodowej hodowca wkłada gołębia do wyznaczonej klatki.
f. w przypadku konieczności zmiany elektronicznej obrączki kontrolnej jednemu lub większej ilości gołębi w trakcie trwania sezonu lotowego należy na wniosek hodowcy komisyjnie wykasować przyporządkowaną zgubioną lub zdefektowaną elektroniczną obrączkę kontrolną i przyporządkować nową zgodnie instrukcją danego systemu ESK. Przypadkami tymi mogą być :
- zgubienie obrączki (powrót gołębia z lotu bez obrączki) – fakt ten winien być zgłoszony Zespołowi Wkładaniowemu przed rozpoczęciem wkładania gołębi na dany lot. Nie dopełnienie tego obowiązku wyklucza udział tego gołębia w tym locie.
- uszkodzenie mechaniczne,
- utrata zdolności rejestrowania,
Wszelkie zmiany w spisie przyporządkowania obrączek ESK muszą być potwierdzone wydrukiem, który podpisany przez Zespół Wkładaniowy zabezpiecza Komisja Lotowa. Protokół przyporządkowania obrączki elektronicznej przed sezonem należy dołączyć do dokumentacji polotowej źródłowej, natomiast protokół przyporządkowania nowej obrączki elektronicznej w czasie trwania sezonu lotowego musi być dołączony do listy wkładaniowej danego lotu w którym nastąpiła zmiana.
g. w przypadku niezgodności numeru obrączki rodowej gołębia z wyświetlanym numerem na zegarze konstatującym należy obrączkę elektroniczną zdjąć i zabezpieczyć przez Komisję Lotową, a gołębia wycofać z lotu. Fakt ten powinien być odnotowany
w liście wkładań. Komisja Lotowa sporządza stosowny protokół i w stosunki do hodowcy należy wszcząć postępowanie dyscyplinarne.
W przypadku próby włożenia gołębi przez hodowcę na lot nie będącego na spisie przedlotowym Komija Lotowa unieważnia cały lot i wszczyna postępowanie dyscyplinarne.
h. kontrola zgodności numeru obrączki rodowej gołębia jest obowiązkowa i ma na celu wyeliminowanie ewentualnych nadużyć. Pozostałe przypadki ewentualnych nadużyć możliwe przy tradycyjnych metodach eliminuje system ESK przez swoje zabezpieczenia elektroniczne, do których hodowca nie ma dostępu. Na powyższe należy w szczególności uczulić zespoły wkładaniowe.
i. po włożeniu wszystkich gołębi danego hodowcy, obsługujący urządzenie niezwłocznie drukuje listę wkładań, którą Zespół Wkładaniowy czytelnie podpisuje na każdej kartce dowolnego formatu wspólnie z wkładającym gołębie i przekazuje do Komisji Lotowej,
j. po zakończeniu wkładania gołębi wszystkich hodowców, system wkładaniowy – antene matkę i klucz kodowy zabezpiecza się. Za zabezpieczenie odpowiada Komisja Zegarowa.
k. nie dopuszcza się jakichkolwiek ręcznych poprawek na wydrukowanych listach wkładania. Dopuszcza się wprowadzanie uzupełnień dotyczących tylko funkcji typowania, daty i nazwy miejscowości lotu.

10. W celach kontrolnych należy obowiązkowo sporządzić kopie dokumentu potwierdzającego włożenie gołębi na lot ( listy startowo – zegarowej lub wydruku listy wkładań). Zabezpieczenie i miejsce przechowywania kopii określił organizator lotu w uzgodnieniu z zarządem Okręgu, któremu podlega. Hodowca nie może otrzymać żadnej kopi listy startowo-zegarowej celem zabrania jej do domu.

11. Każda lista dokumentująca włożenie gołębi na lot winna posiadać cztery podpisy: Hodowcy, dwóch członków zespołu wkładaniowego i przewodniczącego Komisji Lotowej. Każda lista dokumentująca powrót gołębi z lotu winna posiadać cztery podpisy: hodowcy, dwóch członków zespołu odbierającego i przewodniczącego Komisji Zegarowej.

12. Stwierdzenie przypadku wkładania gołębi na lot przy użyciu ESK w czasie krótszym od niezbędnego do pełnego odczytu obrączki to jest nie mniej jak 8 sekund świadczy jednoznacznie o braku kontroli wkładanych gołębi na lot – opisanej szczegółowo w punkcie 9 niniejszej Instrukcji. Stwierdzenie takiego przypadku skutkuje unieważnieniem obu gołębi między którymi różnica czasowa jest mniejsza niż 8 sekund. Jeżeli powyższe przypadki powtarzają się nagminnie to Zarząd Oddziału jest zobowiązany skierować pozew do Komisji Dyscyplinarnej przeciw hodowcy i członkom Zespołu Wkładaniowego.

13. Po zakończeniu przyjmowania gołębi na lot Przewodniczący Komisji Lotowej spisuje
informacje dla Oddziałowej Komisji Lotowej w której podaje ilość hodowców biorących udział w locie i ilość przyjętych gołębi na lot oraz odpowiada za bezpieczny i prawidłowy załadunek kabiny i klatek.

Załącznik nr 2

Instrukcja nastawiana zegarów

1. Zegary należy dostarczyć Komisji Zegarowej, co najmniej na pół godziny przed wspólnym kontrolnym odbiciem w celu umożliwienia dokonywania wszystkich czynności przewidzianych dla prawidłowego nastawienia zegara.

2. W celu prawidłowego zamknięcia zegara przewodniczący Komisji Zegarowej względnie jej członek w obecności właściciela zegara ma obowiązek dokonania następujących czynności :
a. sprawdzić stan szkieł i płytki celuloidowej, przy czym szkiełka winne być numerowane względnie od wewnątrz oznakowane,
b. sprawdzić prawidłowe ustawienie wskazówek zegara, datownik danego zegara musi być ustawiony na pełny ostatni dzień tarczy danego typu zegara,
c. sprawdzić prawidłowe założenie bębenka, przy czym po zamknięciu zegara widoczny winien być właściwy dla danej konstrukcji zegara otwór startowy,
d. sprawdzić czy na właściwe rolki została założona taśma (w zegarach Benzing- dwutaśmowe, taśma winna być założona na wewnętrznych zabezpieczonych wałkach),
e. zwrócić uwagę na dziurkacz taśmy zegarowej, na ewentualne niedopuszczalne obracanie się bębenka bez odbijania zegara kluczem oraz całość stanu zegara tj. solidność dna zegara, zamknięć ryglowych itp.,
f. złożyć dwa podpisy na założonej taśmie zegarowej oraz ostemplować taśmę zegarową pieczątką Komisji Zegarowej,
g. zamknąć zegar i założyć plombę,
h. po zawieszeniu plomby na zegarze właściciel zegara nie ma już do niego dostępu do chwili, kiedy przewodniczący Komisji Zegarowej zarządzi wspólne pierwsze odbicie zegarów (rozruch),
i. rozruch zegara musi nastąpić najpóźniej w przeddzień lotu.

3. Na sygnał dany przez przewodniczącego Komisji Zegarowej według czasu z zegara sterowanego falami radiowymi następuje wspólne pierwsze odbicie zegarów (rozruch). Odbicia tego dokonują posiadacze zegarów.

4. Dalsze czynności Komisji Zegarowej:
a. sprawdzić czy czas odbity na taśmie zegarowej zgadza się ze wskazówkami zegara,
b. sprawdzić czy zegar posiada właściwy dla konstrukcji zegara otwór dla konstatowania pierwszego gołębia,
c. zacisnąć plombownicą zawieszoną plombę,
d. dokonać indywidualnego kontrolnego odbicia zegara,

5. Zegary, które z jakichkolwiek przyczyn po kontrolnym odbiciu nie zostały wprowadzone w ruch, Komisja Zegarowa odkłada i wyznacza nowy czas pierwszego odbicia zegara
z powtórzeniem czynności określonych w pkt. 2, 3 i 4 niniejszej instrukcji.

6. Zegary nie odpowiadające wymogom niniejszego „Regulaminu” jak również zegary osób nie stosujących się do niniejszego „Regulaminu” nie mogą być dopuszczone do konstatowania.

7. Decyzję o niedopuszczeniu zegara do konstatowania podejmuje Komisja Zegarowa i jest ona ostateczna.


8. Po wykonaniu tych czynności Komisja Zegarowa sporządza protokół nastawienia zegarów określając :
a. nazwisko i imię właściciela zegara
b. markę i numer zegara
c. dzień i datę nastawienia zegara
d. numer otworu w bębenku dla konstatowania pierwszego gołębia
e. w przypadku ESK należy wpisać nazwisko hodowcy, markę zegara i nr fabryczny ( jeśli posiada). Wszelkie dane podlegające kontroli znajdują się liście wkładań (startowej), której kopia jest zabezpieczona wraz z kopiami list startowo-zegarowymi,
Powyższy protokół zawierający ilość nastawionych zegarów i ESK musi być podpisany, przez co najmniej dwóch członków Komisji Zegarowej.

9. Po rozdaniu zaplombowanych zegarów ich właściciele zobowiązani są przed opuszczeniem lokum sprawdzić, czy zegar został prawidłowo zaplombowany i jest
w ruchu, gdyż późniejsze reklamacje nie będą uwzględnione.

Załącznik nr 3
Instrukcja otwierania zegarów

1. Wszystkie zegary kontrolne oraz elektroniczny system konstatowania muszą być dostarczone Komisji Zegarowej najpóźniej na 10 minut przed dokonaniem końcowego kontrolnego odbicia, które odbywa się według obowiązującego czasu ustalonego na podstawie zegara sterowanego falami radiowymi.

2. Na znak dany przez Przewodniczącego Komisji Zegarowej hodowcy dokonują komisyjnego końcowego odbicia zegara i dokonują przeciągnięcia do oporu taśmy zegarowej.

3. Hodowcy posiadający ESK od tej chwili mogą rozpoczynać czynności związane ze sporządzaniem wydruku przylotu gołębi.

4. Komisje Zegarowe w przypadkach losowych mają obowiązek odebrać później dostarczone zegary, to jest dostarczone po odbiciu kontrolnym, ale przed zakończeniem prac Komisji Zegarowych. W tym przypadku Przewodniczący Komisji Zegarowej zarządza odbicie później dostarczonych zegarów o innej godzinie powtarzając punkt 2.

5. Przewodniczący Komisji Zegarowej może zarządzić dodatkowe kontrolne odbicie po końcowym odbiciu zegara.

6. Dalsze postępowanie przy stosowaniu list startowo – zegarowych :
a. hodowcy podchodzą do wyznaczonych przez Przewodniczącego Komisji Zegarowej członków tej Komisji z zegarem kontrolnym,
b. członkowie Komisji Zegarowej wykonują następujące czynności :
- sprawdzają nienaruszalność plomby,
- sprawdzają nienaruszalność szkieł zegara, mechanizmów jego zamykania oraz całość stanu zegara,
- po zdjęciu plomby i wyjęciu taśmy zegarowej w pierwszej kolejności liczą ilość odbić na taśmie i porównują ją z ilością obrączek wrzuconych do bębna (należy uwzględnić odbicia kontrolne),
- sprawdzają numer otworu w bębenku dla konstatowania pierwszego gołębia wg protokołu nastawienia zegara,
- skreślają na taśmie ewentualne zgłoszone mylne odbicia,
- sprawdzają autentyczność podpisów i pieczątki na taśmie zegarowej,
- sprawdzają prawidłowość przedziurawienia taśmy oraz znaków szczególnych (w zegarach, które je posiadają) odbitych na taśmie przy zamykaniu i otwieraniu zegara,
- sprawdzają nienaruszalność płytki celuloidowej przy tarczy zegara,
- odczytują czasu rzeczywistego na taśmie zegarowej przy końcowym odbiciu kontrolnym w celu kontroli dyferencji,
-stemplują taśmę zegarową,
- przekazują zegar do Zespołu Odbierającego zegary,
- przy zegarach elektronicznych bez taśm przekazują je w celu wpisania obrączek kontrolnych przez Zespół Odbierający.

7. Na tym etapie Komisja Zegarowa unieważnia się zegar w przypadku :
a. jeżeli dyferencja zegara wynosi powyżej 5 min. na dobę,
b. jeżeli zostanie zerwana taśma zegarowa,
c. braku możliwości dokonania kontrolnych odbić ,
d. dziurka kontrolna przy końcowym odbiciu jest przed tarczą końcowego odbicia,
e. z uwagi na brak możliwości odczytania taśmy,
f. brak dziurek kontrolnych na taśmie zegarowej,
g. jeżeli znak kontrolny na taśmie zegarowej zmieni dystans w stosunku do wskazówki godzinowej i minutowej,
h. jeżeli ilość obrączek w bębnie zegara nie jest zgodna z ilością odbić na taśmie zegarowej, a fakt ten nie był zgłoszony Przewodniczącemu Komisji Zegarowej przed odbiorem zegarów.

8. Hodowca ma prawo być obecny przy otwieraniu zegara, w którym są konstatowane jego gołębie.

9. Czynności zespołu odbierającego zegary :
a. wyjmuje kolejno obrączki kontrolne z bębna zegara, wpisuje numery obrączek kontrolnych na taśmę zegarową :
- kolor i serię obrączek kontrolnych wpisuje się na taśmie zegarowej przy pierwszym odbiciu rozpoczynającym konstatowanie gołębi,
b numeruje kolejność obrączek kontrolnych na taśmie zegarowej,
c. w zegarze Benzing CC – wyjmuje kolejno obrączki kontrolne i wpisuje do zegara. Następnie wykonuje wydruk taśmy zegarowej, na którą wpisuje pozostałe cechy obrączek kontrolnych (kolor i serię),
d. na końcu taśmy zegarowej wpisuje datę otwarcia zegara, datę i miejscowością lotu i składa czytelne podpisy,
e. po zakończeniu opisania taśmy zegarowej Zespół Odbierający pobiera od Komisji Zegarowej listę startowo-zegarową,
f. Zespół Odbierający na listę startowo-zegarową wpisuje– zgodnie z danymi z taśmy zegarowej – kolejno czas i numer odbicia przy odpowiedniej obrączce kontrolnej, czas rzeczywisty otwarcia zegara, wykreśla rubryki czasu przylotu przy gołębiach nie konstatowanych, przy zegarach Benzing CC wpisuje numer kodu, składa
2 czytelne podpisy i przekazuje Komisji Zegarowej.

10. Czynności Zespołu Odbierającego ESK
a. odbioru dokonuje zespołów odbierających zegary zgodnie z instrukcją obsługi danego ESK, przekazuje czas z zegara sterowanego falami radiowymi do podłączonego przewodowo ESK i wykonuje wydruk przylotu.
b. wydrukowany z ESK protokół przylotu gołębi zastępuje taśmę zegarową.
c. w przypadku niemożliwości wydrukowania przylotu a wyświetlacz zegara konstatującego pokazuje kompletne dane należy odręcznie sporządzić protokół przylotu na podstawie danych zegara konstatującego. Na liście przylotów należy podać przyczyny niemożności dokonania wydruku, a sporządzony w ten sposób protokół podpisany czytelnie przez Zespół Odbierający stanowi dokument uprawniający do sporządzania listy konkursowej- jednak w terminie późniejszym obowiązkowo należy wykonać wydruk i dołączyć do wcześniej wykonanej listy przylotu.
d. Zespół Odbierający zegar ESK podpisuje czytelnie wydruk na każdej kartce dowolnego formatu i przekazuje go Komisji Zegarowej.

11. Dalsze czynności związane z odbiorem ESK:
a. jeżeli dyferencja wynosi powyżej 5 min. na dobę Komisja Zegarowa unieważnia wyniki
z tego ESK.
d. Komisja Zegarowa porównuje wydruk protokółu przylotu z wydrukiem listy wkładań podpisuje i zabezpiecza. Lista wkładań gołębi oraz protokół przylotu gołębi (konstatowania) sporządzone za pomocą danego ESK muszą obowiązkowo posiadać te same cyfry kontrolne (kody) przypisane wg instrukcji danemu ESK.
c. w przypadku niezgodności cyfr kontrolnych ( kodów) lista konstatowania gołębi (protokół przylotu) nie zostanie uznana.
d. w przypadku utraty danych w zegarze konstatującym w okresie między wkładaniem gołębi a zakończeniem konstatowania gołębi spowodowaną awarią zasilania systemu lub inny defekt urządzeń hodowca traci wszelkie konkursy i nagrody.
e. nie dopuszcza się jakichkolwiek ręcznych poprawek wydrukowanego przez system ESK protokołu przylotu gołębi. Dopuszcza się uzupełnienia funkcji typowania, daty i nazwy miejscowości lotu.

12. Instrukcje obsługi wszystkich systemów ESK muszą być zatwierdzone przez Zarząd Główny PZHGP

13. Stwierdzenie jakichkolwiek niezgodności w zapisach lub nieprawidłowości w zegarze lub ESK Zespół Odbierający zegar przekazuje natychmiast Przewodniczącemu Komisji Zegarowej.

14. Przewodniczący Komisji Zegarowej wraz z członkami Zespołu Odbierającego ma obowiązek na miejscu podjąć decyzję o skreśleniu na liście danego gołębia lub unieważnić cały zegar.

15. Hodowca ma prawo sprawdzić własną taśmę i listę startowo-zegarową lub wydruk z ESK. Wszelkie zauważone nieprawidłowości winien natychmiast zgłosić do Komisji Zegarowej, która ma obowiązek to wyjaśnić. Podpis hodowcy jest potwierdzeniem poprawności sporządzenia dokumentu.

16. Ewentualne spory w tych sprawach rozstrzyga natychmiast Oddziałowa Komisja Zegarowa wraz z Zarządem Oddziału a jej decyzje są ostateczne, jeżeli są zgodne
z niniejszym Regulaminem.

17. W każdym przypadku unieważnienia wyników z zegara lub ESK Komisja Zegarowa sporządza na tą okoliczność protokół, a materiał źródłowy zabezpiecza w aktach Oddziału.

18. Przypadki określone w pkt. 7 litery f, g, oraz pkt. 11 litera c, winne być kierowane przez Zarząd Oddziału do rozpatrzenia przez Komisję Dyscyplinarną.

19. W celu zabezpieczenia prawidłowego i dokładnego odbioru zegarów, uniknięcia pomyłek i zmniejszenia ewentualnych reklamacji po ukazaniu się listy konkursowej, przewodniczący Komisji Zegarowej może powołać każdorazowo przy odbiorze zegarów zespół kontrolny składający się z członków Komisji Zegarowej oraz hodowców dobrze znających zagadnienie i odznaczających się wysokim poziomem moralnym, którego zadaniem jest odbierać kolejno od poszczególnych zespołów odbierających zegary, wypełnione listy startowo – zegarowe oraz taśmy zegarowe celem sprawdzenia :
a. prawidłowość odczytów odbić zegara na taśmie i naniesienia do odpowiedniej pozycji listy startowo – zegarowej,
b. prawidłowość odczytu czasu końcowego i naniesienie go na listę startowo – zegarową,
c. właściwe położenie znaków kontrolnych zegara na taśmie,
d. właściwe opisanie, ostemplowanie i podpisanie listy startowo – zegarowej na każdej kartce oraz taśm zegarowych,
e. wykreślenie rubryk czasu przylotu przy gołębiach nie konstatowanych.

20. Stwierdzenie na liście startowo – zegarowej poprawionych lub przepisanych numerów obrączek rodowych bądź kontrolnych powoduje unieważnienie gołębia, którego to dotyczy.

21. Unieważnia się wszystkie czasy konstatowania gołębi z list startowo-zegarowych
w następujących przypadkach :
a. brak pieczątek przewodniczącego Komisji Lotowej lub przewodniczącego Komisji Zegarowej na każdej kartce dowolnego formatu listy startowo-zegarowej ze stosownym podpisem,
b. brak dwóch podpisów członków Zespołu Wkładaniowego oraz dwóch podpisów członków Zespołu Odbierającego zegary na każdej kartce dowolnego formatu,
c. brak zapisu koloru i serii obrączek kontrolnych,
d. nie wykreślenie rubryk :
- Obrączki Kontrolne
- Czas Przylotu
przy gołębiach nie wkładanych na lot
e. nie wykreślenie rubryki :
- Czasu Przylotu,
przy gołębiach nie konstatowanych.

22. Po ukończeniu prac wszystkich Zespołów Odbierających zegary i zespołu kontrolującego Komisja Zegarowa zbiera cały materiał, segreguje go, spisuje protokół w dwóch egzemplarzach, w którym winne się znaleźć następujące dane :
a. ilość list startowo – zegarowych,
b. ilość list startowo – zegarowych odrzuconych – nie wchodzących do konkursu
z podaniem przyczyny,
c. ilość gołębi odrzuconych z zaznaczeniem hodowcy i przyczyny,
d. ewentualnie inne niezbędne dane do sporządzenia listy konkursowej.

23. Po podpisaniu protokołu przez członków Komisji Zegarowej cały materiał wraz
z załączoną kopią protokołu po zaplombowaniu przesyła do rachmistrza Oddziału.

24. Taśmy zegarowe i oryginał protokołu odbioru zegarów zabezpiecza Zarząd Oddziału.
Regulamin Zebrań Sprawozdawczo - Wyborczych
ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.

Związek jest stowarzyszeniem zarejestrowanym na mocy prawa o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku - PRAWO O STOWARZYSZENIACH (Dz.U. Nr 79, poz. 855 z 2001 r.)

(KRS 0000087738)

§ 2.

Związek jest członkiem międzynarodowej federacji miłośników gołębi pocztowych pod nazwą FEDERATION COLOMBOPHILE INTERNATIONALE /FCI/ z siedzibą w Brukseli.§ 3.

Związek oraz Okręgi Związku posiadają osobowość prawną.

Terenowe jednostki Związku tj.: oddziały mogą posiadać osobowość prawną na własną prośbę, za zgodą Okręgu PZHGP.§ 4.

Związek posiada prawo używania oznak w/g wzoru uchwalonego przez Krajowy Walny Zjazd Delegatów.§ 5.

Związek używa własnych pieczęci - podłużnej i okrągłej, których wzory uchwala Zarząd Główny PZHGP.§ 6.

Związek opiera swą działalność na społecznej pracy członków.ROZDZIAŁ II

STRUKTURA ORGANIZACYJNA§ 1.

Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą Zarządu Głównego miasto Chorzów.Władzami naczelnymi Związku są:

1. Krajowy Walny Zjazd Delegatów;

2. Zarząd Główny i Prezydium Zarządu Głównego;

3. Główna Komisja Rewizyjna;

4. Główna Komisja Dyscyplinarna.§ 2.

Jednostkami terenowymi Związku są;

a) OKRĘGI - tworzone przez Zarząd Główny PZHGP w terenie, w którym skupionych jest co najmniej 1000 członków. Zasięg terytorialny oraz siedzibę Zarządu Okręgu określa uchwałą Zarząd Główny.Władzami okręgowymi są:

1. Okręgowe Walne Zebranie Delegatów;

2. Zarząd Okręgu i Prezydium Zarządu Okręgu;

3. Okręgowa Komisja Rewizyjna;

4. Okręgowa Komisja Dyscyplinarna.b) ODDZIAŁY - tworzone przez Zarząd Okręgu PZHGP w terenie, w którym skupionych jest co najmniej 100 członków. Zasięg terytorialny oraz siedzibę Zarządu Oddziału, określa uchwała Zarządu okręgu.Władzami oddziału są:1. Oddziałowe Walne Zebranie Członków lub Delegatów;

2. Zarząd Oddziału;

3. Oddziałowa Komisja Rewizyjna;

4. Oddziałowa Komisja Dyscyplinarna.§ 3.

Na terenie o dużym zagęszczeniu członków mogą być tworzone Sekcje.

Sekcja jest jednostką pomocniczą Zarządu Oddziału i działa zgodnie z przepisami zawartymi w Statucie i Regulaminie Organizacyjnym PZHGP.Władzami Sekcji są:1. Walne Zebranie Sekcji;

2. Prezes Sekcji;

3. Sekretarz Sekcji;

4. Skarbnik Sekcji.§4

W celu organizacji współzawodnictwa międzyokręgowego w strukturach PZHGP działają Regiony jako jednostki pomocnicze Zarządu Głównego. Region powoływany jest przez Zarząd Główny i działa zgodnie z przepisami zawartymi w Regulaminie Organizacyjnym PZHGP.

Władzami Regionu jest trzy osobowy zarząd wybierany w głosowaniu jawnym przez prezesów okręgów przynależnych do Regionu.§ 5.

Do sprawnego przeprowadzenia lotów, oraz uatrakcyjnienia współzawodnictwa lotowego

i wystawowego, może nastąpić łączenie Oddziałów w Rejony Lotowe.

Rejony Lotowe powoływane przez Zarząd Okręgu PZHGP, są jednostkami pomocniczymi

i działają zgodnie z przepisami zawartymi w Regulaminie Organizacyjnym i Regulaminie Lotowo-Zegarowym PZHGP.Władzami Rejonu Lotowego są:1. Walne Zebranie Delegatów Oddziałów zrzeszonych w Rejonie Lotowym;

2. Przewodniczący Rejonu Lotowego;

3. Sekretarz Rejonu Lotowego;

4. Komisja Finansowa Rejonu Lotowego.§ 6.

Przy Zarządzie Głównym PZHGP działa KOLEGIUM SĘDZIÓW - w skrócie KS, jako organ pomocniczy Związku.

Kolegium Sędziów działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Główny.Władzami Kolegium Sędziów są:1. Walne Zebranie Kolegium Sędziów;

2. Zarząd Kolegium Sędziów;

3. Komisja Szkoleniowo-Egzaminacyjna.

ROZDZIAŁ III
KADENCJE, CZYNNE I BIERNE PRAWA WYBORCZE§ 1.

KADENCJE1. Na podstawie § 23 Statutu PZHGP, kadencja władz związkowych wszystkich szczebli trwa 4 lata tj.: Zarządu Głównego, Zarządu Okręgu, Zarządu Oddziału.

2. Czteroletnia kadencja trwa również w organach pomocniczych Związku.

3. Ustala się zasadę, że wszystkie kadencje władz związkowych, bez względu na termin wyboru, wygasają w roku zakończenia kadencji Zarządu Głównego.

4. Wybory uzupełniające do władz Zarządu Głównego, Zarządu Okręgu lub Zarządu Oddziału, na wskutek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania lub Nadzwyczajnego Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów, nie przerywają 4-letniej kadencji.§ 2.

ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE ORAZ SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE1. Zebrania sprawozdawcze i sprawozdawczo-wyborcze we władzach naczelnych Związku i w jednostkach terenowych Związku odbywają się w następujących terminach:

a) w miesiącu lutym – Oddziały;

b) w miesiącu marcu – Okręgi;

c) w miesiącu kwietniu – KWZD.2. Zebrania sprawozdawcze i sprawozdawczo-wyborcze w jednostkach pomocniczych Związku odbywają się w następujących okresach:

a) w miesiącu styczniu – Sekcje;

b) w miesiącu marcu – Kolegium Sędziów;

c) w miesiącu marcu – Rejony Lotowe.

§ 3.

DELEGACI NA ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE

I SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

1. Członkowie zwyczajni wybierani do władz związkowych muszą posiadać co najmniej

następujący nieprzerwany staż związkowy:

- do władz Oddziału - 2 letni

- do władz Okręgu - 4 letni

- do władz naczelnych Związku - 5 letni

Jeżeli przerwa w przynależności członka zwyczajnego Związku nie przekroczyła roku,

wówczas poprzedni okres zalicza się do ciągłości.2. Delegatem na zebrania sprawozdawcze, sprawozdawczo-wyborcze i Krajowy Walny Zjazd Delegatów, może być wybrany w głosowaniu tajnym każdy członek zwyczajny, bez względu na pełnioną funkcję we władzach związkowych pod warunkiem, że wybór nastąpi w jego macierzystej Sekcji, Oddziale i Okręgu (delegat na KWZD), oraz posiada wymagany staż związkowy zgodnie z §10 Statutu PZHGP.

3. Członek zwyczajny Związku na którego nałożona została kara przez Sąd Koleżeński może być delegatem i może być wybierany we wszystkich władzach i na wszystkich szczeblach PZHGP, jeżeli zgodnie z Regulaminem Komisji Dyscyplinarnej nastąpiło zatarcie kary .

Zatarcie karyjest równoznaczne z tym, że kary nie było.4. Delegatem na zebrania sprawozdawcze, sprawozdawco-wyborcze i Krajowy Walny Zjazd Delegatów nie może być członek zwyczajny, jeżeli został ukarany orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej i nie nastąpiło zatarcie kary.

§ 4.

CZYNNE I BIERNA PRAWO WYBORCZE1. W Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów z czynnym i biernym prawem wyborczym udział biorą delegaci wybrani przez Walne Zebrania Okręgów według klucza - 1 delegat na każde 300 członków Okręgu, według stanu członków na 31 grudnia przed KWZD.

Następny delegat wybierany jest na każde 151 członków Okręgu.

Z biernym prawem wyborczym w Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów udział biorą:

- Prezydent PZHGP;

- Członkowie Zarządu Głównego;

- Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej;

- Członkowie Głównej Komisji Dyscyplinarnej.Z głosem doradczym w Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów udział biorą zaproszeni goście.2. W Okręgowym Walnym Zebraniu Delegatów z czynnym i biernym prawem wyborczym udział biorą wybrani delegaci przez Walne Zebrania Członków lub Delegatów Oddziałów według klucza:

- do 500 członków należy wybrać w Oddziałach 40 delegatów;

- od 501-800 członków należy wybrać w Oddziałach 45 delegatów;

- od 801-2000 członków należy wybrać w Oddziałach 50 delegatów;

- od 2001-5000 członków należy wybrać w Oddziałach 55 delegatów;

- od 5001 wzwyż członków należy wybrać w Oddziałach 1 delegata na 70 członków.

Z biernym prawem wyborczym w Okręgowym Walnym Zebraniu Delegatów udział biorą:

- Prezes Okręgu PZHGP;

- Członkowie Zarządu Okręgu;

- Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej;

- Członkowie Okręgowej Komisji Dyscyplinarej.

Z głosem doradczym w Okręgowym Walnym Zebraniu Delegatów udział biorą:

- delegowani członkowie wyższych władz Związku;

- zaproszeni goście.

3. W Oddziałowym Walnym Zebraniu Członków lub Delegatów z czynnym i biernym prawem wyborczym udział biorą według klucza:

- wszyscy członkowie Oddziału, jeżeli ich liczba nie przekracza 90 członków (lub Oddział nie posiada Sekcji),

- 1 delegat na 3 członków Sekcji, jeżeli liczba członków Oddziału wynosi od 90 do 120 członków,

- 1 delegat na 4 członków sekcji jeżeli liczba członków Oddziału wynosi od 121 do 200 członków,

- 1 delegat na 5 członków sekcji jeżeli liczba członków Oddziału wynosi powyżej 200 członków.

Z biernym prawem wyborczym w Oddziałowym Walnym Zebraniu Członków lub Delegatów udział biorą:

- Prezes Zarządu Oddziału;

- Członkowie Zarządu Oddziału;

- Członkowie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej;

- Członkowie Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej.

Z głosem doradczym w Oddziałowym Walnym Zebraniu Członków lub Delegatów udział biorą:

- delegowani członkowie wyższych władz Związku

- zaproszeni goście

4. W przypadku powołania w trakcie kadencji nowej jednostki organizacyjnej PZHGP tj. Okręgu, Oddziału lub Sekcji należy dokonać w tych jednostach wyboru delegatów zgodnie z kluczem podanym w § 4 pkt. 1, 2, 3 niniejszego Rozdziału. Równocześnie nalezy dokonać korekty liczby Delegatów w funkcjonujących już jednostkach organizacyjnych danego szczebla.ROZDZIAŁ IV

WYBORY DO WŁADZ ZWIĄZKU§ 1.

KRAJOWY WALNY ZJAZD DELEGATÓW1. Krajowy Walny Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Związku.

2. Krajowy Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest co 4 lata w miesiącu kwietniu i ogłoszony jest na 30 dni przed przewidywanym terminem.

3. W Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów uczestniczą delegaci wybrani na walnych zebraniach okręgu w/g klucza podanego w Rozdz.III § 4 pkt 1 niniejszego regulaminu, członkowie ustępujących władz oraz zaproszeni goście. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie delegatom. Bierne prawo wyborcze przysługuje członkom ustępujących władz.

Krajowy Walny Zjazd Delegatów rozpatruje sprawy wyszczególnione w § 25 Statutu PZHGP.

Krajowy Walny Zjazd Delegatów wybiera następujące władze naczelne;

- Prezydenta Zarządu Głównego;

- Zarząd Główny - 20 – 25 członków;

- Główną Komisję Rewizyjną - 5 – 7 członków;

- Główną Komisję Dyscyplinarną - 5 - 7 członków.

4. Uchwały Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów delegatów, przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania, jeżeli postanowienia Statutu PZHGP i niniejszego regulaminu nie stanowią inaczej.

5. Zmiana Statutu, odwołanie Prezydenta, członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównej Komisji Dyscyplinarnej, oraz rozwiązanie Związku, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów.§ 2.

OKRĘGOWE WALNE ZEBRANIE1. Okręgowe Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą na terenie działania okręgu.2. Okręgowe Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest w miesiącu marcu i ogłaszane jest na 14 dni przed przewidzianym terminem.3. W Okręgowym Walnym Zebraniu Delegatów uczestniczą delegaci wybrani na walnych zebraniach Oddziałów w/g klucza podanego w Rozdz.III § 4 pkt 2 niniejszego regulaminu, członkowie ustępujących władz, delegowani przedstawiciele wyższych władz Związku oraz zaproszeni goście.

Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie delegatom.

Bierne prawo wyborcze przysługuje członkom ustępujących władz.

Okręgowe Walne Zebranie Delegatów rozpatruje sprawy wyszczególnione w § 40 Statutu PZHGP.

Okręgowe Walne Zebranie Delegatów wybiera następujące władze Okręgu:

- Prezesa Zarządu Okręgu;

- Zarząd Okręgu - 6-9 członków;

- Okręgową Komisję Rewizyjną - 5 członków;

- Okręgową Komisję Dyscyplinarną - 5 członków.

4. Uchwały Okręgowego Walnego Zebrania Delegatów zapadają zwykłą większością głosów delegatów przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania, jeżeli postanowienia Statutu PZHGP i niniejszego regulaminu, nie stanowią inaczej.

5. Odwołanie Prezesa, członków Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności conajmniej połowy delegatów.

6. Delegat wybrany na Okręgowe Walne Zebranie Okręgu, zachowuje mandat na okres 4-letniej kadencji.§ 3.

WALNE ZEBRANIE ODDZIAŁU1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków lub Delegatów Oddziału.2. Oddziałowe Walne Zebranie Członków lub delegatów zwoływane jest w miesiącu lutym i ogłaszane jest na 14 dni przed przewidzianym terminem.

3. W Oddziałowym Walnym Zebraniu Członków lub Delegatów uczestniczą delegaci wybrani na walnych zebraniach Sekcji w/g klucza podanego w Rozdziale III § 4
pkt. 3.

Jeżeli liczba członków Oddziału nie przekracza 90 członków, to w Walnym Zebraniu Oddziału uczestniczą wszyscy członkowie z tym, te czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie członkom zwyczajnym.

W Oddziałowym Walnym Zebraniu Delegatów czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie delegatom.

Bierne prawo wyborcze przysługuje członkom ustępujących władz Oddziału.

Oddziałowe Walne Zebranie Członków lub Delegatów rozpatruje sprawy wyszczególnione w § 53 Statutu PZHGP.

Oddziałowe Walne Zebranie członków lub Delegatów wybiera następujące władze Oddziału;

- Prezesa Zarządu Oddziału;

- Zarząd Oddziału - 6-9 członków;

- Oddziałową Komisję rewizyjną - 5 członków;

- Oddziałową Komisję Dyscyplinarną - 5 członków.

4. Uchwały Oddziałowego Walnego Zebrania Członków lub Delegatów zapadają zwykłą większością głosów członków lub delegatów przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania, jeżeli postanowienia Statutu PZHGP i niniejszego regulaminu, nie stanowią inaczej.

5. Odwołanie Prezesa, członków Zarządu Oddziału, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności połowy delegatów.

6. Delegat wybrany na Walne Zebranie Oddziału, zachowuje mandat na okres 4-letniej kadencji.

ROZDZIAŁ V

WYBORY DO JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ZWIĄZKU§ 1.

WALNE ZEBRANIE SEKCJI1. Najwyższą władzą Sekcji jest Walne Zebranie Sekcji.2. ­Walne Zebranie Sekcji zwoływane jest w miesiącu styczniu i jest ogłaszane na 14 dni przed przewidzianym terminem.

3. W Walnym Zebraniu Sekcji uczestniczą wszyscy członkowie Sekcji.

4. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom zwyczajnym.

5. Walne Zebranie Sekcji w głosowaniu tajnym wybiera:

- prezesa Sekcji;

- sekretarza Sekcji;

- skarbnika.

6. Uchwały Walnego Zebrania Sekcji zapadają zwykłą większością głosów członków Sekcji, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W wypadku równych ilości głosów w głosowaniu jawnym, głos przewodniczącego Sekcji liczy się podwójnie.§ 2.

WALNE ZEBRANIE REJONU LOTOWEGO1. Rejony Lotowe powoływane są przez Zarząd Okręgu i są jednostkami pomocniczymi Okręgu.

2. Najwyższą władzą Rejonu Lotowego są delegaci oddziałów zrzeszonych w Rejonie Lotowym.

Delegatami Oddziału są:

- Prezes Zarządu Oddziału;

- Wiceprezes d/s organizacji lotów;

- Sekretarz Zarządu Oddziału.

3. Walne Zebranie Rejonu Lotowego zwoływane jest w miesiącu marcu i jest ogłaszane na 14 dni przed przewidzianym terminem.

4. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie delegatom Oddziałów zrzeszonych w Rejonie Lotowym.

5. Walne Zebranie Rejonu Lotowego w głosowaniu tajnym wybiera:

- przewodniczącego Rejonu Lotowego;

- sekretarza Rejonu Lotowego.

Wiodącym Oddziałem Rejonu Lotowego jest ten Oddział, którego Prezes lub delegat Oddziału został wybrany na przewodniczącego Rejonu Lotowego.

6. Po dokonaniu wyboru do władz Rejonu Lotowego, delegaci Oddziałów nie zachowują mandatów do następnego Walnego Zebrania Rejonu Lotowego .

7. Uchwały Walnego Zebrania Rejonu Lotowego zapadają zwykłą większością głosów delegatów przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania.

W wypadku równych ilości głosów w głosowaniu jawnym, głos przewodniczącego Rejonu Lotowego liczy się podwójnie.§ 3.

KOLEGIUM SĘDZIÓW1. Przy Zarządzie Głównym PZHGP działa Kolegium Sędziów, jako organ pomocniczy Związku.2. Kolegium Sędziów działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Główny.

3. Kadencja władz Kolegium Sędziów jest czteroletnia.

4. Najwyższą władzą Kolegium Sędziów jest Walne Zebranie Kolegium Sędziów, zwoływane w miesiącu marcu co 4 lata.

5. Czynne i bierne prawo wyborcze mają wszyscy członkowie Kolegium Sędziów.

6. Walne Zebranie Kolegium Sędziów w głosowaniu tajnym wybiera:

- Przewodniczącego Kolegium Sędziów.;

- Zarząd Kolegium Sędziów - 4 sędziów;

- Komisję Szkoleniowo-Egzaminacyjną - 5 sędziów.7. Uchwały Walnego Zebrania Kolegium Sędziów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy sędziów uprawnionych do głosowania, jeżeli postanowienia Statutu PZHGP i niniejszego regulaminu nie stanowią inaczej.

8. Odwołanie Przewodniczącego Kolegium Sędziów, Zarządu Kolegium Sędziów, Komisji Szkoleniowo-Egzaminacyjnej wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności połowy Kolegium Sędziów.ROZDZIAŁ VI

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE

§ 1.

NADZWYCZAJNY KRAJOWY WALNY ZJAZD DELEGATÓW1. Nadzwyczajny Krajowy Walny Zjazd Delegatów może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i jest zwoływany przez Zarząd Główny z własnej inicjatywy, na żądanie Prezydenta Związku, Głównej Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/3 liczby Zarządów Okręgu .2. Zarząd Główny jest obowiązany zwołać Nadzwyczajny Krajowy Walny Zjazd Delegatów w ciągu 3-miesięcy od daty otrzymanego żądania.­

3. Żądanie zwołania Hadzwyczajnego Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów, wymaga pisemnego uzasadnienia4. Nadzwyczajny Krajowy Walny Zjazd Delegatów rozpatruje tylko te sprawy, które były powodem jego zwołania.5. Delegaci wybrani na Krajowy Walny Zjazd Delegatów zachowują ważność mandatów na okres trwania kadencji.§ 2.

NADZWYCZAJNE OKRĘGOWE WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW1. Nadzwyczajne Okręgowe Walne Zebranie Delegatów może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i jest zwoływane przez Zarząd Okręgu z własnej inicjatywy, na żądanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/2 liczby Zarządów Oddziałów. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów może zarządzić Prezydium Zarządu Głównego.

2. Zarząd Okręgu jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu 3 miesięcy od daty otrzymanego żądania.

3. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Okręgowego Walnego Zebrania Delegatów, wymaga pisemnego uzasadnienia.

4. Prezydium Zarządu Głównego PZHGP zarządza Nadzwyczajne Okręgowe Walne Zebranie Delegatów w razie:

a) zawieszenia Zarządu Okręgu i ustanowienia kuratora;

b) ustąpienia całego Zarządu Okręgu;

c) ustąpienie Prezesa Zarządu Okręgu;

d) ustąpienia całej Okręgowej Komisji Rewizyjnej lub całej Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej;

e) nie otrzymania absolutorium Zarządu Okręgu.

5. Nadzwyczajny Okręgowy Walny Zjazd Delegatów rozpatruje tylko te sprawy, które były powodem jego zwołania.

6. Delegaci wybrani na Okręgowy Walny Zjazd Delegatów, zachowują ważność mandatów na okres trwania kadencji.§ 3.

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

LUB DELEGATÓW ODDZIAŁU1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków lub Delegatów Oddziału może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i jest zwoływane przez Zarząd Oddziału z własnej inicjatywy, na wniosek 1/2 liczby członków Oddziału, na wniosek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej oraz na pisemny wniosek Zarządu Okręgu.2. Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków lub Delegatów w ciągu 3 miesięcy od daty otrzymanego żądania.

3. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków lub delegatów Oddziału wymaga pisemnego uzasadnienia.

4. Zarząd Okręgu PZHGP zarządza Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków lub Delegatów Oddziału w razie:

a) zawieszenia Zarządu Oddziału i ustanowienie kuratora;

b) ustąpienia całego Zarządu Oddziału;

c) ustąpienie Prezesa Zarządu Oddziału;

d) ustąpienia całej Oddziałowej Komisji Rewizyjnej lub całej Komisji Dyscyplinarnej;

e) nie otrzymania absolutorium Zarządu Oddziału.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków lub Delegatów Oddziału rozpatruje tylko te sprawy, które były powodem jego zwołania.
Delegaci wybrani na Walne Zebranie Członków lub Delegatów, zachowują ważność mandatów na okres trwania kadencji.


ROZDZIAŁ VII
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA PRZEPROWADZANIA ZEBRAŃ
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYCH DDZIAŁÓW, OKRĘGÓW

I KRAJOWY WALNY ZJAZD DELEGATÓW§ 1.1. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze lub KWZD otwiera Prezydent, Prezes lub członek Zarządu (Oddziału, Okręgu lub Zarządu Głównego) i proponuje porządek obrad, który wymaga zatwierdzenia przez delegatów.2. Na wniosek ustępującego Zarządu, czy te na wniosek delegatów z sali, wybiera się przewodniczącego zebrania lub zjazdu, prezydium zebrania lub zjazdu oraz protokolantów.3. Na walnym zebraniu lub KWZD nie może przewodniczyć członek Zarządu ustępujących władz.

Może przewodniczyć walnemu zebraniu lub KWZD, zaproszony gość lub przedstawiciel władz nadrzędnych Związku.

4. Na wniosek prezydium zebrania sprawozdawczo-wyborczego (Zjazdu) wybiera się:

a) 3-5 osobową Komisję Wnioskową, która rozpatrzy i przedłoży do uchwalenia przez delegatów wnioski, które wysunięte zostały w dyskusji względnie, wpłynęły na piśmie;

b) 3-5 osobową Komisję Mandatową, której zadaniem będzie sprawdzenie ważności mandatów delegatów oraz ich obecności na walnym zebraniu i KWZD;

c) dla Okręgowych i Oddziałowych Walnych Zebrań Delegatów (Członków) 3-5 osobową Komisję Matki - celem przygotowania listy kandydatów do nowych władz w rozbiciu na:

- Prezesa Zarządu Oddziału lub Okręgu;

- Zarządu Oddziału lub Okręgu;

- Oddziałowej lub Okręgowej Komisji Rewizyjnej;

- Oddziałowej lub Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej;

- delegatów na Walne Zebranie Okręgu 1ub KWZD.

d) dla Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów wybieramy 15-osobową Komisję Matkę, dla przygotowania listy kandydatów do nowych władz w rozbiciu na:

- Prezydenta Związku;

- Zarządu Głównego;

- Głównej Komisji Rewizyjnej;

- Głównej Komisji Dyscyplinarnej.

5, W skład wszystkich komisji wchodzą wyłącznie delegaci wybrani na oddziałowych, lub okręgowych walnych Zebraniach Delegatów. W pracach Komisji Matki nie mogą brać udziału członkowie ustępujących władz.

6, Wszystkie komisje wybieramy w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowu delegatów.§ 2.

Do zadań Komisji Matki należy:

1. Opracować listę kandydatów, która odzwierciedla dążność delegatów do zapewnienia we władzach Związku fachowości i reprezentatywności.

2. Omówienie kandydatów do władz, aby uczestnicy mieli możność ocenić zgłoszone kandydatury.

3. Przyjąć dodatkowe zgłoszone kandydatury z sali z tym, że Komisja Matki powinna dążyć aby osoba zgłaszająca kandydata do władz omówiła podaną kandydaturę.

4. Jeżeli do któregoś z kandydatów do władz zgłoszone zostaną sprzeciwy, delegaci w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów zdecydują czy daną kandydaturę umieścić na liście wyborczej.5. Komisja Matki przyjmuje na listę wyborczą wszystkich podanych kandydatów z sali, jeżeli podani na kandydatów wyrazili na to zgodę.

Zamknięcie listy wyborczej do wszystkich władz następuje na wniosek z sali, po jego pozytywnym przegłosowaniu w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przez delegatów.

W wypadku negatywnego przegłosowania przez delegatów zamknięcia listy wyborczej, Komisja Matka przyjmuje z sali dalszych podawanych kandydatów za ich zgodą, aż do zamknięcia list wyborczych.

6. Na funkcję Prezydenta lub Prezesa Zarządu można podać dowolną ilość kandydatów przez Komisję Matki, jak i z sali obrad.

Dopuszcza się podania (zarejestrowania na liście wyborczej) przez komisje matki jednego kandydata na Prezydenta lub Prezesa Zarządu na wypadek braku podania z sali obrad kontrkandydata na Prezydenta lub Prezesa Zarządu.

Na funkcję prezesa Zarządu, jak i do pozostałych władz, mogą być podane osoby z ustępujących władz Związku.

7. Po omówieniu i zamknięciu listy kandydatów do władz, komisja Matki sporządza listę wyborczą, umieszczając na niej nazwiska kandydatów w porządku alfabetycznym w następującej kolejności:

a) w pierwszej kolejności na Prezydenta Związku lub Prezesa Zarządu;

b) po jego wyborze, pozostałe listy kandydatów do:

- Zarządu (Głównego, Okręgu, Oddziału);

- Komisji Rewizyjnej (Głównej, Okręgowej, Oddziałowej);

- Komisji Dyscyplinarnej (Głównej, Okręgowej, Oddziałowej).§ 3.

Do przeprowadzenia w y b o r ó w na Prezesa Zarządu i pozostałych władz Związku, Zebranie Delegatów lub KWZD wybiera 2 Komisje Skrutacyjne:

a) odrębną 3-5 osobową Komisję Skrutacyjną dla wyboru Prezesa Zarządu;

b) odrębną 5-9 osobową Komisję Skrutacyjną dla wyboru:

- Zarządu Głównego - 20 - 25 osób;

Głównej Komisji Rewizyjnej - 5 – 7 osób;

Głównej Komisji Dyscyplinarnej - 5 - 7 osób.- Zarządu Okręgu - 6-9 osób;

Okręgowej komisji Rewizyjnej - 5 osób;

Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej - 5 osób.

- Zarządu Oddziału - 6-9 osób;

Oddziałowej Komisji Rewizyjnej - 5 osób;

Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej - 5 osób.Komisja Skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym przez delegatów dla wyboru Prezydenta Związku lub Prezesa Zarządu, po jego wyborze i ogłoszeniu przez przewodniczącego Komisji wyników wyboru, z mocy niniejszego regu1aminu - jest rozwiązana.

Członkowie rozwiązanej Komisji Skrutacyjnej d1a wyboru Prezydenta Związku lub Prezesa Zarządu mogą kandydować do pozostałych władz Związku.

§ 4.

Po ogłoszeniu listy kandydatów do pozostałych władz Związku przez Komisje Matki, Delegaci wybierają 5-9 osobową Komisję Skrutacyjną.

1) Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być:

a) osoba umieszczona na liście wyborczej do władz;

b) członek Komisji Matki.

2) Zadaniem komisji Skrutacyjnej jest:

a) przygotowanie list wyborczych;

b) przeprowadzenie głosowania;

c) obliczenie wyników wyborów;

d) ogłoszenie wyników wyborów.Komisję Skrutacyjną delegaci Walnego Zebrania lub KWZD, wybierają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności połowy delegatów.

Wybrana przez delegatów Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza Komisji.

Protokół z obliczenia głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji.ROZDZIAŁ VIII

TECHNIKA GŁOSOWANIA PRZY WYBORZE WŁADZ ZWIĄZKU§ 1.

Technika głosowania przy wyborze Prezydenta Związku oraz pozostałych władz jest następująca:

1. Wybory na Prezydenta Związku oraz pozostałych władz Związku, odbywają się w drodze tajnego głosowania. W głosowaniu udział biorą tylko delegaci.

2. Na liście do głosowania, którą dla wszystkich władz sporządzamy w układzie

alfabetycznym, w rozbiciu na poszczególne władze, głosujący delegat winien:

a) d1a wyboru Prezesa Zarządu pozostawić tylko jedno nazwisko kandydata. Pozostałych kandydatów należy skreślić;

b) dla wyboru pozostałych władz Związku pozostawić tyle nazwisk, która równa się ustalonej liczbie składu przyszłych władz. Pozostałych kandydatów należy skreślić;

c) jeżeli na liście do głosowania głosujący pozostawi mniejszą liczbę nazwisk od ustalonej liczby składu przyszłych władz, głos należy uznać za ważny;

d) w przypadku zaś, gdy głosujący pozostawił większą ilość nazwisk od ustalonej liczby składu przyszłych władz, głos taki należy uznać za nieważny.§ 2.

Wybory na Prezydenta Zwązku, prezesa Okręgu, Oddziału PZHGP:

1. Za wybraną osobę na prezesa Zarządu uważa się tego kandydata, który otrzymał w pierwszym głosowaniu minimum wyborcze głosów ważnych, tj. powyżej 50 % upoważnionych delegatów do głosowania;

2. Jeżeli wybory na prezesa Zarządu nie przyniosły rozstrzygnięcia w pierwszym głosowaniu (powyżej 50 % głosów), to Komisja Skrutacyjna przeprowadza drugą turę głosowania z tym, że pozostają tylko dwaj kandydaci, którzy otrzymali największą ilość głosów;

3. Prezesem Zarządu w drugiej turze wybrany zostaje ten kandydat, który otrzyma większą ilość głosów ważnych, bez względu na wymagane minimum wyborcze;

4. Jeżeli na Prezesa Zarządu została podana tylko jedna kandydatura i w głosowaniu tajnym ten kandydat nie otrzymał minimum wyborczego (powyżej 50 % głosów), to zarządza się nowe wybory na tę funkcję.

Osoba, która nie otrzymała pozytywnego minimum, nie może ponownie kandydować na funkcję Prezesa Zarządu.

Osoba ta może kandydować do pozostałych władz Związku.§ 3.

Wybory do pozostałych władz naczelnych, okręgowych i oddziałowych Związku:

1. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy w pierwszej turze głosowania otrzymali największą ilość ważnych głosów i nie mniej niż 50 % + 1 głos ważnych głosów.­

2. W przypadku gdy wymagane minimum (50 % + 1 głosów ważnych), uzyska mniejsza ilość kandydatów do ustalonej liczby składu do nowych władz, to Komisja Skrutacyjna zarządza na wakujące miejsca powtórne uzupełniające wybory. Za wybranych w drugiej turze głosowania uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali największą ilość ważnych głosów.3. Jeżeli w pierwszej lub drugiej turze głosowania liczba kandydatów, którzy otrzymali jednakową ilość głosów przekracza statutową ilość miejsc we władzach, wówczas zarządza się między nimi kolejną turę głosowania, w której przechodzą do władz – w limicie określonym Statutem – kandydaci z największą ilością ważnych głosów.§ 4.

Wnioski końcowe Regulaminu Zebrań Sprawozdawczo-wyborczych i KWZD:

1. Krajowemu Walnemu Zjazdowi Delegatów i Okręgowemu lub Oddziałowemu Walnemu Zebraniu Delegatów nie może przewodniczyć członek ustępującego Zarządu.

2. W Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów mogą uczestniczyć CZŁONKOWIE HONOROWI ZWIĄZKU, na prawach osób zaproszonych i z głosem doradczym.

3. Członkowie Komisji Matki nie mogą typować siebie do nowych władz Związku. Ich kandydatury mogą być podane z sali przez delegatów.

4. Krajowy Walny Zjazd Delegatów na podstawie Statutu PZHGP, może uchwalić zmiany w Statucie PZHGP oraz w Regulaminach Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównej Komisji Dyscyplinarnej.

5. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu, Zarządowi Okręgu, Zarządowi Oddziału, uchwalenie przedstawionych delegatom wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków oraz uchwalenie pozostałych uchwał porządkowych zapada zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania.

6. Krajowy Walny Zjazd Delegatów oraz Okręgowe i Oddziałowe Walne Zebranie Delegatów, obraduje na podstawie uchwalonego przez delegatów porządku obrad.

Przewodniczący zebrania odrzuca stawiane pytania i zagadnienia przez delegatów i zaproszonych gości, jeżeli pytania i stawiane zagadnienia nie dotyczą przyjętego na samym początku porządku obrad.§ 5.

1. Wszystkie jednostki terenowe Związku i jednostki pomocnicze Związku zobowiązane są do składania sprawozdań ze swej działalności.2. Z walnych zebrań sprawozdawczych i sprawozdawczo-wyborczych wszystkie jednostki terenowe i jednostki pomocnicze Związku przysyłają sprawozdania i protokoły do 14 dni od odbytego zebrania sprawozdawczego 1ub sprawozdawczo-wyborczego do swoich władz nadrzędnych oraz właściwych Organów administracji samorządowej.§ 6.Gdy w czasie trwania kadencji zminiejszy się skład osobowy władz Zarządu Głównego, Zarządów Okręgów, Oddziałów oraz Komisji Rewizyjnych i Komisji Dyscyplinarnych wynikłych z wystąpienia ze Związku, rezygnacji, odwołania, śmierci, orzeczeń Komisji Dyscyplinarnych, wówczas następuje uzupełnienie kolejną osobą, która na ostatnim zebraniu sprawozdawczo – wyborczym otrzymała największą ilość głosów spośród tych które odpadły.§ 7.Traci moc uchwalony Regulamin Zarządu Głównego PZHGP w sprawie zebrań sprawozdawczo-wyborczych, uchwalony przez Plenum Zarządu Głównego PZHGP w dniu 16.11.1996 roku.§ 8.

Regulamin został uchwalony przez Zarząd Główny w dniu 25 listopada 2006 roku w Chorzowie

Chorzów, dnia: 25.11.2006 rokuRegulamin komisji dyscyplinarnej
Rozdział I - Przepisy wstępne i ogólne

Art. 1.
1. Regulamin Komisji Dyscyplinarnej normuje postępowanie przed Komisjami Dyscyplinarnymi w sprawach naruszenia przepisów Statutu PZHGP, regulaminów, uchwał władz PZHGP oraz podważania autorytetu Związku w zakresie :
a. między członkami PZHGP,
b. między członkami a zarządem PZHGP w przypadkach gdy Zarząd jest stroną wnoszącą pozew.
2. Do rozpatrywania spraw wymienionych w Rozdz. I, Art. 1, pkt. 1 powołane są Komisje Dyscyplinarne PZHGP w skrócie zwane KD.
3. KD powinny dążyć do wszechstronnego zbadania wszystkich istotnych okoliczności sprawy potrzebnych do wydania obiektywnego orzeczenia.
4. KD powinny przeciwdziałać przewlekaniu postępowania i dążyć do tego, aby rozstrzygnięcie nastąpiło na pierwszym posiedzeniu, jeżeli jest to możliwe bez szkody dla wyjaśnienia sprawy. KD mają obowiązek wyznaczenia rozprawy w terminie 30 dni od wpłynięcia spełniającego warunki formalno-prawne pozwu (aktu oskarżenia) oraz 40 dni od wpłynięcia akt z odwołaniem.
5. Rozpoznanie spraw odbywa się jawnie. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymać odpisy lub wyciągi z akt. Koszty związane z wykonaniem odpisów i wyciągów pokrywa strona żądająca.
6. W sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, KD powinny w każdym stanie postępowania dążyć do ich ugodowego załatwienia.
7. KD rozpatrują sprawy w składzie 3 osobowym. Skład komisji wyznacza przewodniczący, względnie jego zastępca.
8. KD wszczyna postępowanie na wniosek uprawnionej strony.
9. KD rozstrzyga samodzielnie wszystkie zagadnienia wynikające w toku postępowania.
10. KD orzeka na mocy przekonania opartego na faktach udowodnionych w toku postępowania.
11. Członek PZHGP, który kandyduje przy wyborach do KD, nie może równocześnie ubiegać się o mandat członka zarządu, czy też komisji rewizyjnej na danym szczeblu organizacyjnym.
12. Strony nie mają prawa odwoływania się od nieprawomocnych i prawomocnych orzeczeń KD do sądów powszechnych lub innych organów państwowych i samorządowych.
13. KD składają sprawozdanie ze swojej działalności na rocznych walnych, względnie sprawozdawczych zebraniach.

Rozdział II - Zakres działania KD i ich właściwości

Art. 2.
1. KD działają przy zarządach oddziałów, zarządach okręgów i Zarządzie Głównym.
2. Spory zaistniałe między zarządami nie są rozpatrywane przez KD
3.K.D nie może wszczynać postępowań na członków Zarządów w sprawach związanych z pełnieniem funkcji w tych organach władzy. Nie dotyczy to członków zawieszonych władz.
4. Oskarżenie (powództwo) wnosi się przed komisję I instancji tego oddziału, do którego oskarżony (pozwany) należy.
5. W razie potrzeby KD może zwrócić się do zarządu, przy którym działa, o wyznaczenie biegłego-specjalisty.
6. KD rozpoznają sprawy określane w Rozdz. I, Art. 1, pkt. 1, jeżeli od ich ujawnienia nie upłynęło 12 miesięcy.
7. Młodociany członek w wieku 14 do 18 lat może być pociągany przed KD do odpowiedzialności, jeżeli działał z rozeznaniem, tj. osiągnął taki stopień rozwoju umysłowego i moralnego, że mógł rozpoznać znaczenie czynu i pokierować swoim postępowaniem. W stosunku do takiego członka należy jednak stosować kary wychowawcze, jak upomnienie, czy dozór.
8. Wszelkie postanowienia poza rozprawą oraz zarządzenia wydaje przewodniczący KD. W razie jego trwałej nieobecności lub wyłączenia się ze sprawy przewodniczącego KD postanowienia oraz zarządzenia wydaje zastępca przewodniczącego KD lub wyznaczony przez przewodniczącego członek KD.
9. W przypadku niemożliwości rozpoznania sprawy przez KD z uwagi na jej zdekompletowanie z jakiegokolwiek powodu, KD wyższego szczebla wyznacza właściwą do rozpatrzenia sprawy KD działającą w danym okręgu, w przypadku gdy sprawa toczy się przed komisję oddziałową. Gdy sprawa toczy się przed Komisją Okręgową zostaje przekazana do najbliżej położonego okręgu na mocy uchwały GKD.
10.Od orzeczenia KD przysługuje prawo wniesienia odwołania do KD wyższego szczebla. Orzeczenie terenowych jednostek KD wydane z rażącym naruszeniem prawa może zostać zaskarżone do Okręgowego Walnego Zebrania Delegatów.


Rozdział III – Wyłączenia członka KD

Art. 3.
1. Członek KD jest wyłączony z mocy niniejszego regulaminu, jeżeli :

a. w sprawach, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku, że wynik rozpoznania sprawy może nie być obiektywny,
b. w sprawach krewnych lub powinowatych w linii prostej do II stopnia,
c. w sprawach, w których w instancji niższej brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia,
d. w sprawach, w których był świadkiem czynu i ten fakt potwierdza. Niezależnie od przyczyn wymienionych wyżej KD wyłącza członka na jego żądanie lub wniosek strony, jeżeli zachodzi taki stosunek, który może wywołać wątpliwości, co do bezstronności członka.
2. Wniosek stron o wyłączenie członka należy złożyć na piśmie lub ustnie do protokółu wraz z uzasadnieniem.
3. Postanowienie o wyłączeniu członka wydaje KD w składzie 3 członków na posiedzeniu niejawnym .Wyłączeniu podlega członek K.D., którego dotyczy wniosek.
4. W przypadku wyłączenia przewodniczącego KD lub jego nieobecności, sprawę prowadzi z-ca przewodniczącego lub wybiera się do prowadzenia sprawy jednego z pozostałych członków KD.


Rozdział IV - Koszty postępowania ponoszone przez stronę

Art. 4.
1. Wysokość kosztu postępowania ustala Zarząd, przy którym KD działa i podaje do wiadomości członkom.
2. Od opłat zwolnione są zarządy i ich prezydia, prezesi zarządów PZHGP oraz członkowie honorowi Związku, występujące w sprawie jako strona.
3. Opłatę wnosi się na konto jednostki organizacyjnej PZHGP, przy której działa KD, do której wniesiono oskarżenie (pozew), czy odwołanie.
4. Opłata nie może być wyższa niż 200 zł przy kierowaniu sprawy do Oddziałowej KD i 300 zł przy kierowaniu sprawy do Okręgowej KD. Takie same zasady obowiązują przy wnoszeniu odwołań. Podjęcie czynności przez Komisję uzależnione jest od dokonania ustalonej opłaty. Komisja wzywa do uiszczenia stosownej opłaty zakreślając termin do jej uiszczenia. Komisja Dyscyplinarna rozstrzygając sprawę orzeka też w przedmiocie kosztów postępowania jak również kosztów powołania biegłego- specjalisty. Zasadą jest, iż koszty postępowania ponosi strona przegrywająca.


Rozdział V - Akt oskarżenia (Pozew)

Art. 5.
1. Akt oskarżenia powinien zawierać :
a. imię i nazwisko sprawcy lub nazwę i adres stron,
b. dokładne określenie zarzucanego czynu ze wskazaniem : czasu, miejsca i innych okoliczności zarzucanego czynu,
c. uzasadnienie oskarżenia wraz z podaniem dowodów, o których przeprowadzenie przez Komisję wnosi oskarżyciel,
d. wykaz świadków wraz z ich aktualnymi adresami, o których przesłuchanie oskarżyciel (wnioskodawca) na rozprawie wnosi,
e. do aktu oskarżenia należy dołączyć tyle odpisów, ile jest osób, przeciwko którym oskarżenie jest skierowane.
2. KD ma obowiązek przekazania oskarżonemu, wraz z wezwaniem na rozprawę, aktu oskarżenia (pozwu) celem zapoznania się z nim oskarżonego oraz przygotowania ewentualnej obrony.
3. Jeżeli akt oskarżenia nie odpowiada warunkom formalnym, określonym w Art. 5 punkt 1, przewodniczący zwraca go oskarżycielowi celu usunięcia braków w ciągu 14 dni. W postanowieniu o zwrocie przewodniczący wskazuje, w jakim kierunku akt oskarżenia należy uzupełnić. Po bezskutecznym upływie terminu KD na posiedzeniu niejawnym wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania z powodu braku skargi uprawnionego oskarżyciela. Ponowne wszczęcie postępowania o oskarżenie tej samej osoby, w tej samej sprawie jest niedopuszczalne.


Rozdział VI - Doręczenie wezwań i innych pism

Art. 6.
1. Wezwanie wysłane przez KD powinno być opatrzone podpisem przewodniczącego KD lub członka Komisji działającego w jego imieniu.

2. W wezwaniu należy wskazać :
a. Imię, nazwisko i adres wezwanego,
b. W jakim charakterze i w jakiej sprawie się go wzywa,
c. miejsce, dzień i godzinę wstawiennictwa
d. nazwę i dokładny adres KD, która wzywa.
3. Wezwanie doręcza się przez pocztę listem poleconym lub przez gońca za potwierdzeniem.
4. Wręczenie wezwania może też nastąpić bezpośrednio w siedzibie organizacji PZHGP za potwierdzeniem. W przypadku odmowy przyjęcia wezwania, osoba doręczająca stwierdza ten fakt na zwrotnym potwierdzeniu odbioru. Wezwanie wówczas uznaje się za doręczone prawidłowo.
5. Strony zobowiązane są powiadomić KD o każdej zmianie swego zamieszkania.
6. Korespondencję KD wysyła poprzez sekretariat właściwego zarządu PZHGP.
7. KD korzysta z pieczątki firmowej organizacji, przy której działa lub używa własnej.
8. Wszelkie pisma przeznaczone do uczestników postępowania doręcza się w taki sposób, aby ich treść nie była dostępna osobom niepowołanym.


Rozdział VII - Terminy

Art. 7.
1. Do biegu terminu nie wlicza się dnia, w którym otrzymano pismo.
2. Koniec terminu, który miałby upłynąć w niedzielę lub ustawowo uznany dzień wolny od pracy, przypada na następny dzień powszedni.
3. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w Urzędzie Pocztowym.
4. Termin do złożenia oskarżenia wynosi 12 miesięcy od daty ujawnienia sprawy, niepóźnej jednak niż 2 lata od popełnienia czynu zarzucanego aktem oskarżenia.
5. O posiedzeniach jawnych KD zawiadamia strony i osoby zainteresowane na 14 dni przed posiedzeniem. W przypadkach pilnych terminów, może on być skrócony do 7 dni.


Rozdział VIII - Zawieszenie lub umorzenie postępowania

Art. 8.
1. KD nie wszczyna postępowania, a wszczęte umarza gdy :
a. czyn nie zawiera znamion naruszenia przepisów określonych w Art. 1 pkt. 1 niniejszego regulaminu,
b. oskarżony zmarł,
c. nastąpiło przedawnienie karalności,
d. postępowanie co do tego samego czynu, tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone, albo wcześniej wszczęte toczy się,
e. strona w terminie nie uiściła wymaganej opłaty,
f. na zgodny wniosek nie dotyczy sytuacji gdy jedną ze stron jest zarząd.
2. Postępowanie zawiesza się, gdy zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca prowadzenie postępowania.
3. W przypadku zawieszenia postępowania bieg przedawnienia nie biegnie.
4. Postanowienie o umorzeniu postępowania i jego zawieszeniu doręcza się stronom wraz z uzasadnieniem.
5. Na postanowienie o umorzeniu i zawieszeniu postępowania przysługuje zażalenie do KD wyższej instancji. W przypadku postanowienia wydanego przez Okręgową Komisję Dyscyplinarną zażalenie należy wnieść do Prezydium Zarządu Okręgu. Zażalenie należy wnieść w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. Wniesienie zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem komisji, która wydała zaskarżone orzeczenie.
KD wyższej instancji, Prezydium Zarządu Okręgu utrzymuje w mocy zaskarżone orzeczenie lub je uchyla do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. W przypadku utrzymania orzeczenia w mocy z chwilą ogłoszenia staje się ono prawomocne.
6. Główna Komisja Dyscyplinarna może wnioskować do Okręgowego Walnego Zebrania Delegatów o umorzenie i stwierdzenie nieważności prawomocnego orzeczenia terenowych KD, jeżeli zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa.


Rozdział IX - Świadkowie

Art. 9.
1. Żaden członek PZHGP nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem krewnych i powinowatych.
2. Świadek może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli zeznanie mogłoby narazić go na odpowiedzialność lub hańbę.
3. Kolejność przesłuchania świadków wyznacza przewodniczący z tym, że w pierwszej kolejności powinni zeznawać świadkowie dowodowi, a potem świadkowie obrony. Świadkowie, którzy nie złożyli jeszcze zeznań, nie mogą być obecni przy przesłuchaniu innych świadków.
4. Przed przesłuchaniem świadka uprzedza się go o prawie do odmowy zeznań i odpowiedzialności za złożenie fałszywych zeznań.
5. Świadkowie, których zeznania przeczą sobie wzajemnie, mogą być skonfrontowani.
6. Zeznanie świadka po zapisaniu do protokołu będzie mu odczytane i może zostać przez świadka sprostowane.

Rozdział X - Protokoły

Art. 10.
1. Z przebiegu czynności KD spisuje się protokoły, w szczególności spisania protokołu wymaga przesłuchanie stron i świadków.
2. Do protokołu czynności postępowania dyscyplinarnego wciąga się z możliwą dokładnością:
a. dokładne oznaczenie miejsca i czasu dokonania czynności,
b. imiona i nazwiska osób biorących w nich udział,
c. przebieg całej czynności,
d. wnioski i oświadczenia stron,
e. zapadłe orzeczenia.
3. Osoby biorące udział w czynności mogą żądać wciągnięcia do protokołu wszystkiego, co dotyczy prowadzonego postępowania..
4. Protokół stanowi wyłączny dowód zachowania form postępowania.
5. Protokół rozprawy dyscyplinarnej podpisują przewodniczący i protokolant oraz strony, a z posiedzenia niejawnego przewodniczący i protokolant.
6. Przed podpisaniem protokołu przez strony należy go odczytać i zaznaczyć to w protokole.
7. Osoba mająca podpisać protokół może zgłosić poprawki i uzupełnienia, które należy umieścić na końcu protokołu przed podpisaniem.


Rozdział XI - Ogólny porządek rozprawy

Art. 11.
1. Przewodniczący kieruje rozprawą i czuwa nad jej prawidłowym tokiem, a w szczególności by dowody na poparcie oskarżenia były przedstawione przed dowodami służącymi do obrony.
2. Obwinionemu, świadkowi, zarówno członkowie KD jak i strony mogą zadawać pytania. Przewodniczący może uchylić pytania, które uzna za niestosowne.
3. Przewodniczący daje stronom możliwość wypowiedzenia się, co do wszystkich przedmiotów podlegających rozstrzygnięciu, w każdym razie obwinionemu przysługuje głos ostatni.
4. Przewodniczący wydaje wszelkie zarządzenia niezbędne do utrzymania spokoju i porządku. Jeżeli zarządzenia przewodniczącego KD okażą się bezskuteczne, to KD ma prawo wymierzyć zakłócającemu spokój i porządek, karę zgodną z Art. 13, pkt. 8, ppkt. a-i) i a-ii) Rozdz. XIII tegoż Regulaminu.
5. Przewodniczący może odebrać głos, gdy przemawiający go nadużywa.
6. Na posiedzenie jawne wstęp mają poza stronami pełnoletni członkowie PZHGP.
7. Rozprawa odbywa się ustnie i jawnie. KD na zgodny wniosek stron może zarządzić odbycie posiedzenia przy drzwiach zamkniętych.
8. O posiedzeniach jawnych KD zawiadamia strony (oskarżyciela, obwinionego oraz świadków) i osoby zainteresowane na 14 dni przed rozprawą KD. W przypadkach pilnych terminów (np. w czasie trwania sezonu lotowego) strony mogą zostać powiadomione o rozprawie w terminie skróconym do 7 dni.
9. Przewodniczący otwiera, prowadzi i zamyka posiedzenie, oraz ogłasza orzeczenie KD.


Rozdział XII - Przewód dyscyplinarny

Art. 12.
1. Przewód dyscyplinarny rozpoczyna się od przeczytania aktu oskarżenia. Następnie przewodniczący zapytuje obwinionego czy przyznaje się do zarzucanego mu czynu i jakie wyjaśnienia chce złożyć przed KD.
2. Po przesłuchaniu obwinionego zarządza postępowanie dowodowe. Obwinionemu wolno składać wyjaśnienia, co do każdego dowodu.
3. Jeżeli wyjaśnienia obwinionego przyznającego się do winy nie budzą wątpliwości, KD może za zgodą stron nie przeprowadzać postępowania dowodowego.
4. Każdego świadka wzywa się osobno i przesłuchuje pod nieobecność tych świadków, którzy jeszcze nie zeznawali.
5. Po zakończeniu postępowania dowodowego przewodniczący zapytuje strony czy nie życzą sobie uzupełnienia przewodu dyscyplinarnego, a w razie odpowiedzi odmownej ogłasza przewód dyscyplinarny za zamknięty i udziela głosu stronom, najpierw oskarżycielowi, potem obwinionemu.
6. Z przebiegu posiedzenia spisuje się protokół pod kierunkiem przewodniczącego KD.

Rozdział XIII - Orzekanie

Art. 13.
1. Po wysłuchaniu stron KD przystępuje do narady, która jest tajną.
2. Podstawę orzeczenia stanowi całokształt okoliczności ujawnionych w toku przewodu dyscyplinarnego
3. Narada i głosowanie odbywają się z osobna, co do winy oraz co do kary. Członkowie KD głosują począwszy od najmłodszego, przewodniczący głosuje ostatni. Orzeczenie zapada bezwzględną większością głosów.
4. Po ukończeniu głosowania pisze się sentencję orzeczenia, którą wszyscy członkowie KD podpisują nie wyłączając przegłosowanych.
5. Członkowie KD przegłosowani mają prawo złożyć na piśmie uzasadnienie swego odrębnego zdania przed upływem terminu do uzasadnienia orzeczenia.
6. Każda sentencja orzeczenia powinna zawierać :
a. oznaczenie KD, która ją wydała,
b. nazwiska członków KD,
c. datę i miejsce rozpoznawania sprawy i wydania orzeczenia,
d. imię i nazwisko oraz inne dane ustalające tożsamość obwinionego,
e. dokładne określenie zarzucanego obwinionemu czynu z podaniem czasu i miejsca jego popełnienia, w przypadku orzeczenia skazującego, ustalenie czynu przypisanego obwinionemu i karę, na jaką obwinionego skazano.
7. Po podpisaniu sentencji orzeczenia przewodniczący ogłasza ją publicznie i przytacza ustnie najważniejsze powody orzeczenia oraz wskazuje stronom sposób i termin odwołania się od orzeczenia do II instancji.
8. Stosuje się następujące kary :
a. kary porządkowe :
1) upomnienie,
2) nagana,
3) pozbawienie prawa pełnienia funkcji we władzach Związku na okres od 1 do 5 lat,
4) pozbawienie prawa lotowania na okres do 2 lat,
b. kary pozbawienia członkostwa
1) na okres 1 - 2 lata,
2) na okres 2 - 5 lat,
3) na okres 5 - 10 lat,
c. kara pozbawienia członkostwa na zawsze - wykluczenie ze Związku.
9. Orzeczenie kary z Rozdz. XIII, Art. 13, pkt. 8, ppkt. b) i c) niniejszego Regulaminu, powoduje automatyczny zakaz lotowania gołębiami z gołębnika ukaranego.
10. KD w wydanym orzeczeniu ostatecznym, może nakazać ogłoszenie sentencji orzeczenia w miesięczniku Hodowca Gołębi Pocztowych, co należy ująć w sentencji orzeczenia.

Rozdział XIV - Orzekania Zaoczne

Art. 14.
1. Jeżeli oskarżony pomimo prawidłowego zawiadomienia go nie stawił się na rozprawę, albo mimo stawienia się nie bierze w niej udziału, KD wydaje orzeczenie zaoczne.
2. W takim przypadku wystarczy zaznaczyć w protokole, że oskarżony nie stawił się na posiedzenie.
3. Odpis sentencji orzeczenia zaocznego doręcza się obwinionemu z pouczeniem, że termin złożenia odwołania do II instancji liczy się od daty doręczenia tego odpisu.


Rozdział XV - Odwołanie

Art. 15.
1. Od orzeczenia wydanego przez KD w I instancji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do II instancji w terminie 14 dni od momentu otrzymania orzeczenia. Organem odwoławczym od orzeczenia KD Oddziału w każdym przypadku jest KD Okręgu, do którego oskarżony (pozwany) należy.
2. Odwołanie wnosi się do organu, który wydał zaskarżone orzeczenie. Ten z kolei niezwłocznie przesyła je wraz z aktami sprawy do organu II instancji.
Art. 16.
1. Rozpatrzenie sprawy w II instancji odbywa się bez względu na nie stawiennictwo jednej lub dwóch stron. Wydane orzeczenie nie jest w żadnym razie zaoczne.
2. Druga instancja może zmienić orzeczenie KD I instancji, o ile w związku z dokonanymi w postępowaniu odwoławczym ustaleniami istnieją dostateczne dowody do takiego rozstrzygnięcia. KD II instancji może też zwrócić sprawę do ponownego rozpoznania organowi I instancji. W takim przypadku KD II instancji ma obowiązek wskazania, w jakim kierunku należy uzupełnić materiał dowodowy sprawy.
3. Orzeczenie wydane w II instancji jest prawomocne i nie podlega odwołaniu.
4. W przypadku gdy orzeczenie wydane w II instancji w sposób rażący narusza obowiązujące w Związku prawo, strony mogą po pozytywnej opinii Prezydium Zarządu Okręgu wnieść odwołanie do Okręgowego Walnego Zebrania Delegatów.


Rozdział XVI - Wykonanie orzeczenia

Art. 17.
1. Orzeczenie podlega wykonaniu natychmiast po jego uprawomocnieniu się.
2. Wykonanie prawomocnego orzeczenia KD lub instancji odwoławczej, przeprowadza Zarząd Oddziału, którego oskarżony jest lub był członkiem przed wszczętym postępowaniem przed KD.
3. KD, które wydały prawomocne orzeczenia przekazują odpis sentencji prawomocnego orzeczenia :
a. zarządowi oddziału, którego oskarżony jest lub był członkiem, celem wykonania orzeczenia,
b. do rejestru centralnego, który prowadzony jest przy Głównej Komisji Dyscyplinarnej.
4. O wykonaniu ostatecznego orzeczenia zawiadamia się jednostkę nadrzędną i Główną Komisję Dyscyplinarną.
5. Akta sprawy przechowuje KD, która orzekała w I instancji.

Rozdział XVII - Przywrócenie praw, zatarcie kary

Art. 18.
1. Z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe, wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych. Zarząd Oddziału z urzędu dokonuje zatarcia kar określonych w art. 13, pkt.8a, przy uwzględnieniu wymogów art. 18, pkt.3. Odpis postanowienia o zatarciu przesyła Głównej KD.
2. Hodowca członek PZHGP skazany prawomocnym orzeczeniem KD na karę określoną w art. 13, pkt.8b, ma prawo po upływie 3 lat od odbycia kary i jego ponownym przyjęciu na członka Związku ubiegać się o jej zatarcie. Organem, który dokonuje zatarcia w tym przypadku jest GKD. GKD dokonuje tego na podstawie wydanego postanowienia w trybie zaocznym. Postanowienia wydane przez GKD są ostateczne i nie służą na nie zażalenie. GKD postanowienia powyższe przekazuje do Zarządu Oddziału PZHGP, do którego należy hodowca starający się o zatarcie kary.
3. W razie skazania na karę określoną w Art. 13, pkt. 8 ppkt. a-1) oraz a-2) ulegają one zatarciu z mocy prawa po upływie 6 miesięcy od ich prawomocnego nałożenia, a za ujęte w Art. 13, pkt. 8 ppkt. a-3) oraz a-4) z upływem roku od ich wykonania.
4. Zatarcie kar określonych w Art. 13, pkt. 8b niezależnie od powyższego następuje z mocy samego prawa z upływem 6 lat od jej odbycia.
5. Wykluczenie ze Związku nie podlega zatarciu nawet w przypadku otrzymania Prawa Łaski.
6. Zatarcie kary jest równoznaczne, że kary nie było. Hodowca może być wybierany we wszystkich władzach i na wszystkich szczeblach PZHGP.
7. Główna Komisja Dyscyplinarna PZHGP prowadzi rejestr zatarcia kar.


Rozdział XVIII - Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 19.
1. Główna Komisja Dyscyplinarna sprawuje nadzór nad właściwym funkcjonowaniem Okręgowych i Oddziałowych KD.
2. W rozprawach przed KD nie mogą brać udziału nie członkowie PZHGP.
3. Jeżeli jedną ze stron jest Zarząd, wówczas może on wyznaczyć swego pełnomocnika do udziału w rozprawie. Pełnomocnictwo to może być udzielone pisemnie lub ustnie i złożone w formie oświadczenia do protokołu.
4. KD prowadzi ewidencję kar.
5. Główna Komisja Dyscyplinarna w terminie 6 miesięcy od uchwalenia niniejszego regulaminu opracuje wzory protokołów wykorzystywanych w toku postępowania. Z chwilą uchwalenia niniejszego regulaminu traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin Komisji Dyscyplinarnych. Sprawy dotychczas zawisłe przed KD, a do chwili uchwalenia niniejszego regulaminu nie zakończone, rozpoznaje się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
6. Niniejszy Regulamin uchwalony został przez Nadzwyczajny Krajowy Walny Zjazd Delegatów PZHGP w dniu 27 września 2008 roku zgodnie z § 37 Statutu PZHGPRegulamin organizacyjny PZHGP
I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY ZWIĄZKOWE

1. Statut Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych
2. Regulamin Komisji Rewizyjnej
3. Regulamin Komisji Dyscyplinarnych
4. Regulamin Organizacyjny
5. Regulamin Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych
6. Regulamin Lotowo-Zegarowy
7. Regulamin Wystaw
8. Regulamin Nadawania Odznak PZHGP i Członkostwa Honorowego
9. Regulamin Kolegium Sędziów
II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§ 1
Związek jest stowarzyszeniem zarejestrowanym na mocy prawa o stowarzyszeniach z dnia 31 lipca 2001 roku - Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 79, poz. 855).
§ 2
Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Zarządu Głównego miasto Chorzów.
§ 3
Jednostkami terenowymi Związku są:
a) OKRĘGI - tworzone przez Zarząd Główny PZHGP w terenie, w którym skupionych jest, co najmniej 1000 członków. Zasięg terytorialny oraz siedzibę Okręgu określa uchwałą Zarząd Główny.
b) ODDZIAŁY - tworzone są przez Zarząd Okręgu PZHGP w terenie, w którym skupionych jest, co najmniej 100 członków. Zasięg terytorialny oraz siedzibę Zarządu Oddziału, określa uchwała Zarządu Okręgu.
§ 4
Na terenie o dużym zagęszczeniu członków, mogą być tworzone Sekcje.
Sekcja jest jednostką pomocniczą Zarządu Oddziału i działa zgodnie z przepisami zawartymi w § 61 Statutu PZHGP i niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.§ 5
Dla sprawnego przeprowadzenia lotów, oraz uatrakcyjnienia współzawodnictwa lotowego i wystawowego, może nastąpić łączenie Oddziałów w Rejony Lotowe.
Rejony Lotowe powoływane przez Zarząd Okręgu PZHGP, są jednostkami pomocniczymi i działają zgodnie z przepisami zawartymi w niniejszym Regulaminie Organizacyjnym.
III. ZARZĄD GŁÓWNY, REGIONY, ZARZĄDY OKRĘGÓW, ZARZĄDY ODDZIAŁÓW, SEKCJE, REJONY LOTOWE
§ 1
Zarząd Główny jest naczelną władzą Związku i swoim zasięgiem obejmuje cały kraj.
Zarząd Główny określa kierunki działania Związku na podstawie uchwał i postanowień Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów.
Zarząd Główny zatwierdza regulaminy, poza Regulaminem Głównej Komisji Rewizyjnej i Regulaminem Komisji Dyscyplinarnej.
Zarząd Główny pod przewodnictwem Prezydenta, wybranego odrębnie przez Krajowy Walny Zjazd Delegatów, wybiera spośród siebie Prezydium Zarządu Głównego PZHGP. Prezydent PZHGP automatycznie wchodzi w skład Prezydium.
Zarząd Główny i Prezydium Zarządu Głównego działają zgodnie z przepisami zawartymi w Rozdziale VI Statutu PZHGP.
Przy Zarządzie Głównym PZHGP działają następujące organy:
a) Główna Komisja Rewizyjna;
b) Główna Komisja Dyscyplinarna;
c) Główna Komisja Lotowa;
d) Kolegium Sędziów;
e) Kolegium Redakcyjne HGP;
f) Inne Komisje i Zespoły powoływane w miarę potrzeb przez Prezydium Zarządu Głównego.

§ 2
Okręg powoływany jest przez Zarząd Główny PZHGP w terenie, w którym skupionych jest, co najmniej 1000 członków.
Zasięg terytorialny oraz siedzibę Zarządu Okręgu, określa uchwałą Zarząd Główny.
Zarząd Okręgu posiada osobowość prawną, na zasadach zawartych w Rozdz. I § 3 Statutu PZHGP.
W przypadku, jeżeli stan liczbowy zarejestrowanych członków w Okręgu zmniejszy się poniżej 350 członków, a stan taki trwa dłużej niż połowa kadencji (2 lata), Zarząd Główny zobowiązany jest z mocy niniejszego Regulaminu Organizacyjnego rozwiązać taki Okręg.
Rozwiązanie Okręgu może nastąpić również z mocy Uchwały Zarządu Głównego podjętej w oparciu o § 27 pkt11 Statutu PZHGP, względnie Uchwały o samorozwiązaniu poprzez:
a) zwołanie na podstawie § 41 lub § 42 ust. 1 Statutu PZHGP Okręgowego Walnego Zebrania Delegatów;
b) podjęcia Uchwały Okręgowego Walnego Zebrania Delegatów przy kwalifikowanej większości 2/3 głosów i przy obecności połowy delegatów w głosowaniu jawnym;
c) łączenie Okręgu z innymi Okręgami w jeden duży Okręg następuje na podstawie uchwały Okręgowego Walnego Zebrania Delegatów przy kwalifikowanej większości 2/3 głosów i obecności połowy delegatów podjętej w głosowaniu jawnym.
Zarząd Okręgu określa kierunki działania Okręgu w oparciu o uchwały i postanowienia Okręgowego Walnego Zjazdu Delegatów.
Zarząd Okręgu pod przewodnictwem Prezesa wybranego odrębnie przez Okręgowy Walny Zjazd Delegatów, wybiera z pośród siebie Prezydium Zarządu Okręgu. Prezes Zarządu automatycznie wchodzi w skład Prezydium.
Zarząd Okręgu i Prezydium Zarządu Okręgu działają zgodnie z przepisami zawartymi w Rozdziale X Statutu PZHGP.
Przy Zarządzie Okręgu działają następujące organy:
a) Okręgowa Komisja Rewizyjna;
b) Okręgowa Komisja Dyscyplinarna;
c) Inne Komisje i Zespoły powołane przez Prezydium Zarządu Okręgu.
§ 3
Oddział tworzony jest przez Zarząd Okręgu PZHGP w terenie, którym skupionych jest, co najmniej 100 członków.
Zasięg terytorialny oraz siedzibę Zarządu Oddziału określa uchwała Zarządu Okręgu. Zarząd Okręgu może w trakcie kadencji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zmieniać zasięg terytorialny poszczególnych Oddziałów, uwzględniając wolę większości członków z tego terenu.
W przypadku, gdy Oddział skupia ponad 200 członków, wówczas może być powołany drugi Oddział. Oddział ten musi liczyć, co najmniej 100 członków, jak również w istniejącym Oddziale pozostać musi ponad 100 członków.
Uchwałę o podziale podejmuje Walne Zebranie Oddziału kwalifikowaną większością 2/3 głosów w głosowaniu jawnym.
W przypadku, jeżeli stan liczbowy zarejestrowanych członków w Oddziale zmniejszy się poniżej 50 członków, a stan taki trwa dłużej niż połowę kadencji (2 lata), Zarząd Okręgu zobowiązany jest z mocy niniejszego Regulaminu Organizacyjnego rozwiązać taki Oddział.
Rozwiązanie Oddziału może nastąpić również z mocy § 43 ust. 2 Statutu PZHGP, względnie podjęcie Uchwały o samorozwiązaniu poprzez:
a) zwołanie na podstawie § 54 lub § 55 ust.l Statutu PZHGP, Oddziałowego Walnego Zebrania Delegatów,
b) rozwiązanie Oddziału na podstawie uchwały Oddziałowego Walnego Zebrania Członków lub Delegatów przy kwalifikowanej większości 2/3 głosów i przy obecności połowy członków lub delegatów podjętej w głosowaniu jawnym,
c) łączenie Oddziału z innymi Oddziałami w jeden duży Oddział, za zgodą Zarządu Okręgu, do którego terytorialnie Oddział należy, na podstawie uchwały Oddziałowego Walnego Zebrania Członków lub Delegatów przy kwalifikowanej większości 2/3 głosów i obecności połowy członków lub delegatów podjętej w głosowaniu jawnym.
Przy Zarządzie Oddziału działają następujące organy:
- Oddziałowa Komisja Rewizyjna;
- Oddziałowa Komisja Dyscyplinarna;
Inne Komisje i Zespoły powołane przez Zarząd Oddziału.
Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków lub Delegatów.
Kompetencje Walnego Zebrania określa § 53 Statutu PZHGP.
Oddział może posiadać osobowość prawną, na zasadach zawartych w Rozdz. I § 3 Statutu PZHGP.
Zarząd Oddziału pod przewodnictwem Prezesa Oddziału wybiera ze swego grona:
- Wiceprezesa d/s Organizacji Lotów,
- Wiceprezesa d/s Gospodarczych,
- Wiceprezesa d/s Finansowych,
- Sekretarza.
Jednego z Wiceprezesów Zarząd Oddziału wybiera na funkcję I Zastępcy Prezesa.
Zarząd Oddziału działa w pełnym składzie bez wybierania prezydium, zaś uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu Oddziału uprawnionych do głosowania.
Zakres działania Zarządu Oddziału Określa § 57 Statutu PZHGP.
Zarząd Oddziału zbiera się w razie potrzeby, lecz nie rzadziej jak 6 razy w roku.
Zarząd Oddziału na wniosek 15 członków Oddziału ma obowiązek powołać Sekcje. Powołanie Sekcji nie jest równoznaczne z ustanowieniem punktu wkładania gołębi oraz nastawiania i otwierania zegarów. Zarząd Oddziału swoją uchwałą ma prawo zawiesić w działaniu Zarząd Sekcji, jeżeli jej działalność jest sprzeczna ze Statutem PZHGP, regulaminami i przepisami Związku oraz niezwłocznie zwołać Walne Zebranie Sekcji. Zarząd Oddziału może podjąć Uchwałę o rozwiązaniu Sekcji w przypadkach określonych w § 57 pkt10 Statutu PZHGP oraz gdy liczba członków spadnie poniżej 12 osób.
Zarząd Oddziału ma obowiązek zawiesić hodowcę w prawach lotowania gołębiami w przypadku stwierdzenia, że dokonał on naruszenia przepisów Regulaminu Lotowo-Zegarowego.
1. Hodowca, który dokonał wykroczenia przeciw Regulaminowi Lotowo-Zegarowemu może zostać zawieszony w prawach lotowania gołębiami w całym sezonie lotowym danego roku kalendarzowego (loty gołębi dorosłych i młodych), uchwałą Zarządu Oddziału (§ 57 Statutu PZHGP). Zawieszenie hodowcy w prawach lotowania gołębiami dorosłymi i młodymi, obowiązuje do końca miesiąca października.
2. Zgodnie z § 57 ust. 15 Statutu PZHGP, Zarząd Oddziału kieruje niezwłocznie pozew (oskarżenie) przeciwko członkowi zawieszonemu w prawach lotowania do właściwej instancji Komisji Dyscyplinarnej.
Zarząd Oddziału działa zgodnie z Rozdz. XIV Statutu PZHGP.
§ 4
Na terenie o dużym zagęszczeniu członków mogą być tworzone Sekcje.
Sekcja jest jednostką pomocniczą Oddziału.
Zarząd Oddziału zgodnie z § 57 ust. 2 Statutu PZHGP, powołuje Sekcję na wniosek 15 członków Oddziału.
Rozwiązanie Sekcji może nastąpić:
a) na podstawie uchwały samych członków Sekcji (samorozwiązanie),
b) na podstawie uchwały Zarządu Oddziału.
Najwyższą władzą w Sekcji jest Walne Zebranie Sekcji. Władzami Sekcji wybranymi w głosowaniu tajnym są:
- Prezes Sekcji,
- Sekretarz Sekcji,
- Skarbnik Sekcji.
Sekcje mogą prowadzić działalność finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi.
Za pobierane składki i inne opłaty Skarbnik Sekcji wydaje wpłacającemu pokwitowanie.
Sekcje działalność finansową prowadzą poprzez konto Zarządu Oddziału, pod nadzorem Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
Sekcje nie posiadają majątku.
Sekcje mają prawo posiadać pieczątkę podłużną, dostarczoną przez Zarząd Oddziału.
Sekcje, jako jednostki pomocnicze w oddziałach, działają zgodnie z Rozdz. XVII Statutu PZHGP.
Z organizowanych przez Oddziały PZHGP lotów konkursowych z odległości do 350 km, oprócz obligatoryjnie sporządzanej listy konkursowej Oddziałowej, Sekcje za zgodą Zarządu Oddziału mogą sporządzać własne Sekcyjne listy konkursowe pod następującymi warunkami:
; w locie bierze udział (koszuje gołębie, nastawia i otwiera zegary) ponad 20 członków Sekcji i wkładanych jest minimum 250 szt gołębi,
; listy konkursowe Sekcyjne wykonuje rachmistrz Oddziałowy na podstawie materiałów źródłowych (wyszczególnionych w Rozdziale XIII pkt 4 Regulaminu Lotowo – Zegarowego) zweryfikowanych przez Oddziałową Komisję Zegarową.

Przejście członka do innej Sekcji w ramach tego samego Oddziału może nastąpić wyłącznie za zgodą Zarządu Oddziału, pod warunkiem zmiany lokalizacji gołębnika (przeniesienie hodowli na teren działania Sekcji).

W celu spełnienia wymogów sporządzania list konkursowych, sąsiadujące ze sobą Sekcje, za zgodą swoich członków (podjętych na Walnych Zebraniach Sekcji) mogą się połączyć, tworząc jedną Sekcję. Ostateczna decyzja o powołaniu nowej Sekcji należy do Zarządu Oddziału.

§ 5
Regiony jako jednostki pomocnicze Zarządu Głównego powołane dla potrzeb sprawniejszej organizacji lotów oraz rozliczenia współzawodnictw w zakresie regionalnym i centralnym skupiają sąsiadujące z sobą Okręgi i powoływane są uchwałą Zarządu Głównego PZHGP.
Na wniosek składowych Okręgów Zarząd Główny powołuje Okręg wiodący, którego zadaniem jest ustalenie terminu zebrań i ich obsługa oraz prowadzenie administracji i rozliczeń finansowych Regionu.
Władzą regionu jest trzyosobowy Zarząd jawnie wybierany spośród Prezesów Okręgów wchodzących w skład Regionu, względnie delegowanych członków Zarządów Okręgów, skłądający się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza. Decyzje i uchwały podejmowane są większością głosów przy założeniu, że każdy Okręg posiada jeden głos. W przypadku równej ilości głosów, decydującym jest głos Przewodniczącego. Zarząd Regionu przeprowadza co najmniej dwa zebrania w ciągu roku, w tym jedno rozliczeniowe przed wiosennym zebraniem Zarządu Głównego.
Regiony mogą organizować własne współzawodnictwo lotowe oraz prowadzić działalność finansową na ogólnych zasadach, lecz jako jednostki pomocnicze nie mogą posiadać własnego majątku.
Nadzór i kontrolę nad działalnością finansową prowadzi Okręgowa Komisja Rewizyjna Okręgu wiodącego, która ma obowiązek złożenia sprawozdania przed przedstawicielami członkowskich Okręgów i na jej wniosek Zarząd Regionu powinien uzyskać absolutorium z działalności. W przypadku nie otrzymania absolutorium, sprawę z urzędu przejuje Główna Komisja Rewizyjna i wnioski przedstawia Prezydium Zarządu Głównego.
§ 6
Dla sprawnego przeprowadzenia lotów oraz uatrakcyjnienia współzawodnictwa lotowego i wystawowego, zgodnie z § 20 Statutu PZHGP, może nastąpić łączenie Oddziałów w REJONY LOTOWE.
Rejony Lotowe powoływane są na wniosek Oddziałów przez Zarząd Okręgu. Rejony Lotowe są jednostkami pomocniczymi Okręgu.
W jednym Okręgu może być powołanych kilka Rejonów Lotowych. Rejon Lotowy musi zrzeszać minimum 3 Oddziały.
Wiodącym Oddziałem Rejonu Lotowego jest ten Oddział, którego Prezes został wybrany na przewodniczącego Rejonu Lotowego. Sprawy finansowe Rejonu Lotowego prowadzi Oddział wiodący. Każdego roku działalność finansowa Rejonu Lotowego kontrolowana jest przez Oddziałową Komisję Rewizyjną Oddziału wiodącego przy współudziale 3 osobowego zespołu (Komisji) powołanej przez Prezesów zrzeszonych w Rejonie Lotowym.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału wiodącego przedstawia na zebraniu sprawozdawczym Rejonu Lotowego wniosek o udzielenie absolutorium.
Komisja Finansowa (3 osobowy zespół) zobowiązana jest przedstawić na zebraniu Rejonu Lotowego protokół z przeprowadzonej kontroli finansowej Rejonu Lotowego, podając wnioski pokontrolne.
W przypadku przedłożenia przez Komisję Finansową negatywnych wniosków pokontrolnych i braku absolutorium dla Zarządu Rejonu Lotowego, sprawę z urzędu przejmuje do kontroli Okręgowa Komisja Rewizyjna.
Dopuszcza się łączenia Oddziałów z różnych Okręgów w jeden Rejon Lotowy, jednak wymaga to zgody na piśmie zainteresowanych Okręgów i uchwały Prezydium Zarządu Głównego PZHGP.
W tym przypadku Prezydium Zarządu Głównego PZHGP ustanawia uchwałą Oddział wiodący.
Przejście Oddziału PZHGP do innego Rejonu Lotowego, może nastąpić za zgodą Zarządu Okręgu PZHGP w miesiącach październik i listopad każdego roku kalendarzowego.
W wyżej wymienionych miesiącach mogą być tworzone nowe Rejony Lotowe.
Szczegóły organizacyjne dotyczące lotów omawiają i uchwalają zrzeszone w Rejonie Lotowym zainteresowane Oddziały na wspólnie organizowanych zebraniach pod przewodnictwem przewodniczącego Rejonu Lotowego.
Przy organizowanych wspólnych lotach Rejony Lotowe mogą wydać jedną wspólną listę konkursową sporządzoną w oparciu o materiał źródłowy z poszczególnych oddziałów.
Rejony Lotowe używają własnej pieczątki podłużnej dla korespondencji zwykłej, zaś na dyplomach używają pieczątki okrągłej Oddziału wiodącego z podpisami Przewodniczącego i Sekretarza Rejonu Lotowego.
§ 7
1. Kompetencje członków Zarządu na każdym szczeblu organizacyjnym są następujące:

PREZYDENT – PREZES wykonuje swoje obowiązki zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z § 32, § 47 i § 58 Statutu PZHGP oraz odpowiada za całą stronę organizacyjną Zarządu.
WICEPREZYDENT – WICEPREZES d/s ORGANIZACJI LOTÓW - opracowuje program lotów, opracowuje projekty regulaminów współzawodnictwa lotowego, odpowiada za organizację lotów, za nadzorowanie przestrzegania przez hodowców Regulaminu Lotowo-Zegarowego i wszystkich prac związanych z pracami Komisji Lotowo-Zegarowej.
Pozostałe kompetencje, uprawnienia i obowiązki stanowią przepisy wynikające z Regulaminu Lotowo-Zegarowego.
WICEPREZYDENT – WICEPREZES d/s FINANSOWYCH - przygotowuje preliminarze budżetowe, prowadzi księgowość dochodów i wydatków budżetowych, nadzoruje realizację dochodów i wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi, a także ponosi odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową.
WICEPREZYDENT – WICEPREZES d/s GOSPODARCZYCH - odpowiada za cały majątek stały i ruchomy Związku jego właściwe wykorzystanie, konserwowanie, naprawianie i zabezpieczenie oraz za właściwe stosowanie przepisów prawnych regulujących wykorzystanie majątku Związku.
SEKRETARZ - odpowiada za właściwe organizowanie pracy biurowej Zarządu, za całą korespondencję oraz prawidłowe protokołowanie przebiegu zebrań, a także sformułowanie treści podejmowanych uchwał.

2. Jeżeli Prezydent lub Prezes zrezygnuje ze swej funkcji, Zarząd Główny, Zarząd Okręgu jak i Zarząd Oddziału zobowiązane są wciągu 3 miesięcy od dnia rezygnacji zwołać Nadzwyczajny Zjazd Delegatów lub Nadzwyczajne Walne Zebranie, celem dokonania wyboru nowego Prezesa.
IV. UPRAWNIENIA ZARZĄDÓW W ZAKRESIE KARALNOŚCI

Zgodnie ze Statutem PZHGP, uprawnienia do karania członków Związku posiadają wyłącznie Komisje Dyscyplinarne.
Statut PZHGP w Rozdz. VIII, Rozdz. XII i w Rozdz. XVI ustala odpowiednie KOMISJE DYSCYPLINARNE.
Komisje Dyscyplinarne rozpatrują wniesione przez Zarządy pozwy (oskarżenia), zgodnie z obowiązującym REGULAMINEM KOMISJI DYSCYPLINARNYCH.
Regulamin Komisji Dyscyplinarnej normuje postępowanie przed Komisjami Dyscyplinarnymi w sprawach o naruszenie przepisów Statutu PZHGP, regulaminów i uchwał władz PZHGP w stosunkach:
a) między członkami PZHGP,
b) między członkami, a Zarządem PZHGP w przypadku, gdy Zarząd jest stroną wnoszącą pozew.
Nie są rozpatrywane przez Komisje Dyscyplinarne sprawy zaistniałe między zarządami.
Nie są w postępowaniu Komisji Dyscyplinarnej rozpatrywane sprawy, które należą do kompetencji sądów powszechnych lub innych właściwych władz.
Strony nie mają prawa odwoływania się, od prawomocnych orzeczeń Komisji Dyscyplinarnych do sądów powszechnych lub innych organów państwowych i samorządowych.
Zakres działania Komisji Dyscyplinarnej i jej właściwości szczegółowo określa Regulamin Komisji Dyscyplinarnych
Zarządy poszczególnych ogniw Związku mają prawo zawieszania Zarządów za działalność sprzeczną ze Statutem PZHGP, regulaminami i uchwałami Związku, oraz zawieszania członków Związku zgodnie z Rozdz. III § 3 pkt.1 i 2 niniejszego Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu Lotowo-Zegarowego, ale równocześnie w ciągu 14 dni mają obowiązek skierowania sprawy do właściwej instancji Komisji Dyscyplinarnej.
Zarząd zawieszający członka lub podległy mu Zarząd, ma obowiązek przekazać swą decyzję zawieszonemu na piśmie wraz z uzasadnieniem.
Orzeczenia i postanowienia Komisji Dyscyplinarnych wszystkich szczebli zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej 3 członków Komisji Dyscyplinarnej uprawnionych do głosowania.
V. PRZYJMOWANIE NOWYCH CZŁONKÓW DO PZHGP I PRZECHODZENIE CZŁONKÓW ZWIĄZKU DO INNEGO ODDZIAŁU
§ 1
1. Członkiem Związku może być obywatel Polski i cudzoziemiec posiadający pełnię praw publicznych. Tryb i warunki przyjęcia zgodnie z § 8 Statutu PZHGP są następujące, kandydat:
a) wniesie pisemną deklarację do wybranego przez siebie Zarządu Oddziału;
b) zda egzamin ze znajomości podstawowych zasad hodowania gołębia pocztowego, znajomości Statutu PZHGP i regulaminów Związku;
c) hoduje gołębie pocztowe i zadeklaruje gotowość brania udziału w lotach organizowanych przez Związek;
d) zostanie przyjęty przez Zarząd Oddziału;
e) uiści przewidywaną opłatę wpisową, oraz składkę członkowską za półrocze,w którym został przyjęty w poczet członków PZHGP. Wysokość wpisowego uchwala każdego roku Walne Zebranie Członków lub Delegatów Oddziału.
2. W przypadku nie przyjęcia kandydata na członka przez Zarząd Oddziału, od uchwały Zarządu Oddziału odmawiającego przyjęcia członka, zainteresowanemu służy prawo odwoływania się do Walnego Zebrania Oddziału w terminie 30 dni od daty otrzymania treści uchwały na piśmie. Uchwała winna zawierać uzasadnienie odmowy przyjęcia członka. Uchwała Walnego Zebrania Oddziału jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
3. W przypadku nie przyjęcia kandydata na członka przez Walne Zebranie Oddziału, przysługuje mu prawo ubiegania się o członkostwo w innym Oddziale.
4. Walne Zebranie Oddziału zgodnie z § 12 pkt6 Statutu PZHGP na wniosek Zarządu Oddziału może skreślić członka z listy członków. O umieszczeniu w porządku obrad sprawy dotyczącej skreślenia członka z listy członków oraz jej uzasadnieniu należy poinformować zainteresowanego pisemnie, co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Pismo należy przesłać przesyłką poleconą. Skreślony członek po upływie 1 roku ma prawo ubiegania się o ponowne przyjęcie do Związku.
§ 2
1. Zgodnie z § 9 ust. 2 Statutu PZHGP, członek zwyczajny i nadzwyczajny przechodzący do innego Oddziału zachowuje swoje następujące prawa i obowiązki:
a) ma prawo przejść do innego Oddziału raz na 4 lata, po sezonie lotowym, w miesiącach od 1 października do 30 listopada w ostatnim roku kadencji;
b) ma obowiązek wnieść pismo do macierzystego Zarządu Oddziału, wskazując Oddział do którego przechodzi;
c) ma obowiązek dokonania rozliczenia finansowo - rzeczowego w macierzystym Oddziale i Sekcji;
d) nie może rościć praw do własności i majątku Oddziału, od którego odchodzi;
e) w przypadku nie przyjęcia hodowcy przez Zarząd Oddziału, do którego hodowca chce przejść, ma prawo powrotu do Oddziału do którego należał, pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie pisemnie Zarządu Oddziału w terminie do 31 grudnia.
2. Za zgodą zainteresowanych Zarządów Oddziałów członek zwyczajny i nadzwyczajny może zmieniać swoją przynależność w każdym terminie.
3. Członek zwyczajny będący Delegatem na Okręgowe Walne Zebranie Delegatów zmieniając swoją przynależność traci mandat Delegata.
VI WYBORY DO WŁADZ I KADENCJE
§ l
1. Zgodnie z § 23 Statutu PZHGP, kadencja władz związkowych wszystkich szczebli trwa 4 lata. Ewentualne wybory uzupełniające do władz Zarządu Głównego, Zarządu Okręgu, Zarządu Oddziału oraz trzyosobowego Zarządu Sekcji na wskutek nadzwyczajnego Walnego Zebrania lub Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów, nie przerywają 4-letniej kadencji. Ponadto ustala się zasadę, że wszystkie kadencje władz związkowych, bez względu na termin wyboru, wygasają w roku zakończenia kadencji Zarządu Głównego.
2. Zebrania sprawozdawcze oraz sprawozdawczo-wyborcze we wszystkich ogniwach Związku odbywają się w następujących okresach:
- w miesiącu styczniu – Sekcje;
- w miesiącu lutym – Oddziały;
- w miesiącu marcu – Okręgi;
- w miesiącu kwietniu – Krajowy Walny Zjazd Delegatów.
3. Delegatem na zebrania sprawozdawcze, sprawozdawczo-wyborcze i Krajowy Walny Zjazd Delegatów, może być wybrany każdy członek zwyczajny, bez względu na pełnioną funkcję we władzach związkowych, pod warunkiem, że wybór nastąpi w jego macierzystej Sekcji, Oddziale i Okręgu (delegat na KWZD), oraz posiada wymagany zgodnie z § 10 Statutu PZHGP staż związkowy do poszczególnych władz Związku.
4. Delegatem na zebrania sprawozdawcze, sprawozdawczo-wyborcze i Krajowy Walny Zjazd Delegatów nie może być członek zwyczajny, jeżeli został ukarany orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej w przypadku, gdy orzeczono karę z § 15a3, 15b i 15c Statutu PZHGP. Hodowca może być wybierany we wszystkich władzach i na wszystkich szczeblach PZHGP, jeżeli nastąpiło zatarcie kary przez Główną Komisję Dyscyplinarną
Zatarcie kary jest równoznaczne, że kary nie było.
5. W przypadku niemożliwości wypełnienia mandatu Delegata uzupełnienie listy Delegatów następuje kolejnym kandydatem, który na ostatnim Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym otrzymał największą ilość głosów spośród kandydatów, którzy odpadli. W przypadku wyczerpania listy uzupełnienie liczby Delegatów następuje poprzez wybór na najbliższym Zebraniu Sprawozdawczym. O fakcie tym poinformować należy władze w strukturach, w których sprawowany jest mandat Delegata.
§ 2
Z prawem wyborczym czynnym i biernym udział biorą delegaci:
a) w Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów, wg klucza:
- 1 delegat na każde 300 członków Okręgu;
- następny delegat na 151 członków Okręgu.
b) w Okręgowym Walnym Zebraniu Delegatów, wg klucza:
- do 500 członków należy w Oddziałach wybrać 40 delegatów;
- od 501-800 członków należy w Oddziałach wybrać 45 delegatów;
- od 801-2000 członków należy w Oddziałach wybrać 50 delegatów;
- od 2001-5000 członków należy w Oddziałach wybrać 55 delegatów;
- pow. 5001 członków należy w Oddziałach wybrać 1 delegata na 70 członków;
c) w Oddziałowym Walnym Zebraniu Członków lub Delegatów, wg klucza:
- wszyscy członkowie Oddziału, jeżeli ich liczba nie przekracza 90 członków, lub Oddział nie posiada Sekcji;
- jeżeli liczba członków Oddziału przekracza 90 członków i Oddział posiada Sekcje, to udział w Walnym Zebraniu, z czynnym i biernym prawem wyborczym, biorą delegaci wybrani w Sekcjach, wg klucza:
§ do 120 członków – 1 delegat na 3 członków Sekcji,
§ od 121 do 200 członków – 1 delegat na 4 członków Sekcji,
§ pow. 200 członków – 1 delegat na 5 członków Sekcji,
d) w Walnym Zebraniu Sekcji uczestniczą wszyscy jej członkowie.
§ 3
Z biernym prawem wyborczym udział biorą:
a) w Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów - Prezydent Związku, członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównej Komisji Dyscyplinarnej nie będący Delegatami;
b) w Okręgowym Walnym Zebraniu Delegatów – Prezes i członkowie Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej nie będący Delagatami;
c) w Oddziałowym Walnym Zebraniu Członków lub Delegatów – Prezes i członkowie Zarządu Oddziału, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej nie będący Delegatami.
VII. OBRĄCZKI RODOWE, TRYB ZGŁASZANIA GOŁĘBI PRZYBŁĄKANYCH, WYDAWANIE DUPLIKATÓW KART WŁASNOŚCI GOŁĘBIA
§ 1.
1. Zgodnie z § 6 ust. 4 Statutu PZHGP, Związek realizując swoje podstawowe cele, prowadzi między innymi centralne rozdzielnictwo obrączek rodowych.
Zarząd Główny jest jedyną jednostką władzy w Polskim Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, wydającą licencje produkcji obrączek rodowych na terenie kraju i za granicą.
Wyprodukowana obrączka rodowa przez jednostkę produkcyjną, która otrzymała licencję i zlecenie z Zarządu Głównego PZHGP, posiada następujący opis na obrączce:
- symbol – PL;
- numer Oddziału;
- rocznik;
- numer obrączki rodowej od 1 do wysokości zleconej.
Ponadto każdego roku musi nastąpić zmiana koloru obrączki plastikowej.
Równocześnie z produkcją obrączek rodowych następuje wykonanie Kart Tożsamości.
Pozostałe dane obrączki rodowej stanowią tajemnicę służbową PZHGP.
2. Sprawy obrączek kontrolnych reguluje Regulamin Lotowo-Zegarowy.
§ 2
1) Zarząd Główny prowadzi centralny wykaz rozprowadzonych obrączek rodowych, wraz z adresami jednostek organizacyjnych.
2) Zarządy Okręgów odbierają obrączki rodowe na następny rok w miesiącu grudniu i rozprowadzają je na Oddziały według wcześniejszych zamówień.
3) Zarządy Oddziałów zobowiązane są prowadzić imienną ewidencję rozprowadzonych obrączek rodowych. Zarządy Oddziałów zobowiązane są również do dopilnowania aby w okresie pięciu lat hodowca nie otrzymał obrączek rodowych o tej samej numeracji.
Terminy składania zamówień, należność za wykonaną obrączkę rodową, ilość zamówionych obrączek rodowych, odbiór i terminy wykonania obrączek rodowych, ustalane będą poprzez wydawany coroczny komunikat Prezydium Zarządu Głównego PZHGP.
§ 3
1) Wydanie duplikatu Karty Własności polskiego gołębia pocztowego następuje wyłącznie na wniosek Zarządu Oddziału PZHGP, który wydał obrączkę rodową, na podstawie pisemnego zgłoszenia do Biura Zarządu Głównego PZHGP.
Na zagraniczne gołębie pocztowe duplikaty nie będą wydawane.
2) Zarząd Główny wydaje upoważnienia do lotowania gołębiami przybłąkanymi. Upoważnienie to nie jest dowodem własności gołębia, lecz upoważnia jedynie członka PZHGP, u którego czasowo przebywa gołąb przybłąkany, do lotowania nim. W przypadku zgłoszenia się prawowitego właściciela (posiadającego kartę własności) gołębia należy niezwłocznie zwrócić – pod rygorem skierowania sprawy do odpowiedniej instancji Komisji Dyscyplinarnej.
VIII. PODPISYWANIE PISM, WZORY PIECZĄTEK, ABONAMENT MIESIĘCZNIKA “HODOWCA GOŁĘBI POCZTOWYCH”
§l
Podpisywanie pism i powadzenie korespondencji przez jednostki organizacyjne następuje według jednolitego postępowania prawnego określonego poniżej:
1. Pisma wysyłane na zewnątrz obowiązkowo muszą być ostemplowane pieczątką adresową lub być sporządzone na papierze firmowym. Pisma wysyłane na zewnątrz podpisane są przez osoby upoważnione do reprezentowania Zarządu, tj. przez Prezesa lub dwóch członków Zarządu, w tym obowiązkowo przez Sekretarza Zarządu. Osoby te składają podpisy pod pieczątkami imiennymi.
2. Umowy, zlecenia, czeki i zamówienia, które pociągają za sobą zobowiązania finansowe jednostki organizacyjnej PZHGP, muszą posiadać dwa podpisy w tym obowiązkowo Wiceprezesa d/s Finansowych, zaś na szczeblu Zarządu Głównego także podpis Głównego Księgowego.
3. Komisje Rewizyjne, Komisje Dyscyplinarne i inne Komisje powołane przy Zarządzie Głównym i jednostkach terenowych Związku (Okręgi i Oddziały) zaopatrują swoje pisma w pieczątkę adresową Zarządu, przy którym działają, lub sporządzają je na papierze firmowym jednostki organizacyjnej, przy której działają. Pod treścią pisma odciskają pieczątkę własną, pod którą składa podpis przewodniczący lub zastępca. Wszystkie Komisje wysyłają korespondencję poprzez sekretariat Zarządu, przy którym działają.
4. Wszystkie jednostki organizacyjne Związku zobowiązane są do udzielenia odpowiedzi na pisma i zapytania organów państwowych lub samorządowych, w ciągu 30 dni od daty otrzymania pisma (obowiązuje data stempla pocztowego), zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
§ 2
Zgodnie z § 3 pkt5 Statutu PZHGP ustala się jednolite wzory pieczątek podłużnej i okrągłej:
1. Pieczątka podłużna ma następujące cechy:
- długość pieczątki - 55mm
- szerokość pieczątki - 20mm
napis na pieczątce:
POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW
GOŁĘBI POCZTOWYCH
Zarząd (Główny, Okręgu, Oddziału)
[kod] [miejscowość]
[ulica nr]
2. Pieczątka okrągła ma następujące cechy:
- średnica pieczątki - 30mm
- wzór pieczątki (napis):

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych - Zarząd (Główny, Okręgu, Oddziału) [miejscowość] PZHGP
- w środku pieczątki widnieje wizerunek gołębia w locie lecącego w lewą stronę po odciśnięciu pieczątki.

Np. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
Zarząd Okręgu SZCZECIN PZHGP
Dla powołanych terenowych jednostek Związku wraz z aktem ich powołania, jednostka powołująca dostarcza również pieczątki wg wzoru jak w punkcie 1 i 2 niniejszego paragrafu.
3. Główna Komisja Rewizyjna, Główna Komisja Dyscyplinarna, Kolegium Sędziów i Główna Komisja Lotowa, jak również Komisje Rewizyjne, Komisje Dyscyplinarne i Komisje Zegarowo-Lotowe jednostek terenowych Związku, posiadają jednolite wzory pieczątek podłużnych:
- Przewodniczący
- ................. Komisji Dyscyplinarnej
- Przewodniczący
- ................. Komisji Rewizyjnej
- Przewodniczący
- ................. Komisji Zegarowej przy Oddziale ................
- …………. Komisji Lotowej przy Oddziale ……………

Np. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
Zarząd Kolegium Sędziów
41-501 CHORZÓW WPKiW

4. Prezydium Zarządu Głównego PZHGP może wydać inne wzory pieczątek dla powołanych komisji roboczych przy Zarządzie Głównym.
5. Terenowe jednostki Związku, wydają za zgodą instancyjną pieczątki - dla Zarządu Okręgu - wydaje Prezydium Zarządu Głównego, dla Zarządu Oddziału - wydaje Prezydium Zarządu Okręgu. Mogą one też wydać inne wzory pieczątek dla powołanych Komisji lub zespołów roboczych przy Zarządzie.
§ 3
Zgodnie z § 6 ust. 2 Statutu PZHGP, realizując swoje podstawowe cele, Związek wydaje fachowy miesięcznik pod nazwą “HODOWCA GOŁĘBI POCZTOWYCH”.
1. Miesięcznik Hodowca Gołębi Pocztowych redagowany jest przez Kolegium Redakcyjne działające przy Zarządzie Głównym.
2. W miesięczniku Hodowca Gołębi Pocztowych zamieszczane są artykuły pisane przez profesjonalistów, jak również w szerokim zakresie artykuły pisane przez hodowców, hodujących gołębie pocztowe i uczestniczących w lotach konkursowych. W miesięczniku publikowane są również systematycznie informacje o działalności PZHGP.
IX. ABSOLUTORIUM KOMISJI REWIZYJNEJ
§ l
Komisje Rewizyjne zgodnie z § 34, § 48 i § 59 Statutu PZHGP stawiają wniosek dla poszczególnych Zarządów PZHGP o udzielenie bądź nieudzielanie absolutorium. Postawienie wniosku jest obowiązkowe.
§ 2
Nie otrzymanie absolutorium przez Zarząd Oddziału na Walnym Zebraniu Członków lub Delegatów Oddziału powoduje, że Oddziałowa Komisja Rewizyjna zawiadamia na piśmie w ciągu 14 dni Zarząd Okręgu PZHGP o nieotrzymaniu przez Zarząd Oddziału absolutorium.
Zarząd Okręgu PZHGP w ciągu 30 dni od dnia zawiadomienia, dokonuje wspólnie z Okręgową Komisją Rewizyjną kontroli dokumentów, które stanowiły powód wniosku Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
W przypadku potwierdzenia stawianych zarzutów przez Oddziałową Komisję Rewizyjną, Zarząd Okręgu PZHGP na podstawie § 55 ust. 1 Statutu PZHGP zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków lub Delegatów Oddziału celem:
- złożenia sprawozdania stwierdzonych nadużyć finansowych i organizacyjnych;
- wybrania nowego Prezesa i Zarządu Oddziału PZHGP, po jego uprzednim zawieszeniu zgodnie z § 43 ust. 7 Statutu PZHGP;
- skierowania oskarżenia do właściwej instancji Komisji Dyscyplinarnej PZHGP na Prezesa i Członków Zarządu Oddziału;
- skierowania sprawy do władz powołanych do ścigania przestępstw (Urząd Skarbowy, Prokuratura), jeżeli sprawa nie kwalifikuje się do załatwienia wewnątrz Związku.
W przypadku nie potwierdzenia stawianych zarzutów na Walnym Zebraniu Członków lub Delegatów Oddziału przez Komisję Rewizyjną, Zarząd Okręgu PZHGP przedstawia na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków lub Delegatów Oddziału sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli i stawia wniosek o udzielenie absolutorium za okres sprawozdawczy Zarządowi Oddziału PZHGP.
§ 3
Nie otrzymanie absolutorium na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej przez Zarząd Okręgu PZHGP powoduje, że Okręgowa Komisja Rewizyjna w ciągu 14 dni od Okręgowego Zebrania Sprawozdawczego, zawiadamia na piśmie Prezydium Zarządu Głównego PZHGP.
Prezydium Zarządu Głównego PZHGP wspólnie z Główną Komisją Rewizyjną dokonują kontroli dokumentów, które stanowiły powód nieudzielania absolutorium Zarządowi Okręgu PZHGP.
W przypadku potwierdzenia stawianych zarzutów na Zebraniu Sprawozdawczym, Prezydium Zarządu Głównego PZHGP zwołuje Nadzwyczajne Okręgowe Walne Zebranie Delegatów celem:
- przedstawienia stwierdzonych nadużyć finansowych i organizacyjnych;
- wybrania nowego Prezesa i Zarządu Okręgu PZHGP, po jego uprzednim zawieszeniu;
- skierowania oskarżenia do Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej na Prezesa i Członków Zarządu Okręgu;
- skierowanie sprawy do władz powołanych do ścigania przestępstw (Policja, Prokuratura), jeżeli sprawa nie kwalifikuje się do załatwienia wewnątrz Związku.
W przypadku nie potwierdzenia stawianych zarzutów na Zebraniu Sprawozdawczym Prezydium Zarządu Głównego PZHGP zwołuje ponowne zebranie sprawozdawcze z udziałem Delegatów Oddziałów należących terytorialnie do danego Okręgu oraz przewodniczących Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej, przedstawiając sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli oraz stawia wniosek o udzielenie absolutorium za okres sprawozdawczy Zarządowi Okręgu PZHGP.
§ 4
Nie otrzymanie absolutorium przez Prezydium Zarządu Głównego jest równoznaczne z odwołaniem członków Prezydium z pełnionych funkcji.
Prezydent Związku jest zobowiązany w czasie trwania posiedzenia Zarządu Głównego do przedstawienia kandydatów na poszczególne funkcje w tym organie statutowym Związku.
Brak akceptacji wniosku Prezydenta ze strony członków Zarządu Głównego i nie dokonanie wyboru Prezydium powoduje, że Zarząd Główny zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów celem wyboru Zarządu Głownego PZHGP, po uprzednim odwołaniu członków urzędującego Zarządu.
§ 5
Pozostałe zasady działania Komisji Rewizyjnej muszą być zgodne z obowiązującym REGULAMINEM KOMISJI REWIZYJNEJ.
X. PRZEPISY KOŃCOWE
§l
1. Związek jest organizacją sportową, zaś nagrody przyznawane we współzawodnictwie lotowym i wystawowym, podlegają ogólnym przepisom finansowym.
2. Członkiem Związku może być osoba fizyczna i osoba prawna.
3. Związek opiera swą działalność na społecznej pracy członków.
4. Związek może prowadzić działalność gospodarczą z zastrzeżeniem, że dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznie działalności statutowej i nie może być przeznaczony do podziału między członków Związku.
5. Władze Związku na każdym szczeblu organizacyjnym, reprezentują interesy członków Związku wobec organów władzy administracji państwowej, samorządowej, oraz wobec organizacji społecznych, gospodarczych, zawodowych i wyznaniowych.
§ 2
1. Majątek Związku wykorzystywany może być tylko zgodnie ze swym przeznaczeniem do realizowania zadań statutowych.
2. Wszystkie operacje finansowe muszą być przeprowadzane przez kasę lub rachunek bankowy. Każdy Okręg i Oddział musi posiadać własne konto bankowe. Środki finansowe Sekcji i Rejonu Lotowego, znajdują się na koncie macierzystego Zarządu Oddziału, lub Oddziału wiodącego.
3. Jednostki organizacyjne Związku wszystkich szczebli odpowiedzialne są za aktywa i pasywa swojej działalności. W szczególności odpowiadają za niedobory i straty powstałe w wyniku niegospodarności lub niedbałości i zobowiązane są do ich solidarnego pokrycia na danym szczeblu.
§ 3
Zarząd Główny przeznacza część wolnych środków finansowych na nie oprocentowane pożyczki, które udzielane jednostkom organizacyjnym Związku, mogą zostać przeznaczone na następujące cele:
1. Na budowę domów związkowych;
2. Na wyposażenie pomieszczeń biurowych i sal konferencyjnych Zarządów Okręgów;
3. Na budowę kabin do transportowania gołębi i rozwijanie związkowych środków transportowych.
§ 4
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem Organizacyjnym, mają zastosowanie przepisy Statutu PZHGP, oraz przepisy regulaminów Związku, uchwalonych przez Zarząd Główny Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych.
§ 5
Uchwały wszystkich jednostek organizacyjnych i Komisji działających w Związku zapadają na posiedzeniach tych organów zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba, że Statut PZHGP stanowi inaczej. Na zwołującym posiedzenie spoczywa obowiązek skutecznego powiadomienia o posiedzeniu wszystkich uprawnionych do wzięcia w nim udziału.
§ 6
Niniejszy Regulamin Organizacyjny został uchwalony przez Zarząd Główny PZHGP w dniu 25 listopada 2006 roku i obowiązuje z dniem podjęcia.
§7
Traci moc Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Plenum Zarządu Głównego PZHGP w dniu 25 listopada 2000 roku.

Za Zarząd


SEKRETARZ Zarządu Głównego PZHGP
Roman KALUS

PREZYDENT Zarządu Głównego PZHGP
inż. Jan KAWALERREGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO O MISTRZOSTWO POLSKI W LOTACH GOŁĘBI MŁODYCH
REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO
O MISTRZOSTWO POLSKI
W LOTACH GOŁĘBI MŁODYCH
zatwierdzony w dniu 17 kwietnia 2004 roku
przez Zarząd Główny PZHGP,
a obowiązujacy od sezonu lotowego 2004 roku.


§ 1

Do wspólzawodnictwa lotowego o mistrzostwo Polski w lotach golebi mlodych uprawniony jest kazdy czlonek PZHGP, który spelni warunki okreslone niniejszym regulaminem.


§ 2

Hodowca bioracy udzial w niniejszym wspólzawodnictwie ogólnopolskim sklada w macierzystym oddziale w terminie do 31 lipca kazdego roku spis golebi w ilosci 50 szt. Zarzad Oddzialu zlozy wymienione spisy w Zarzadzie Okregu wraz z planami lotów przed pierwszym lotem mistrzowskim.


§ 3

Plan lotów powinien zawierac maksymalnie 4 loty w Kategorii "A".


§ 4

Liste konkursowa z lotów objetych niniejszym wspólzawodnictwem sporzadzac moga wylacznie oddzialy wkladajace na lot minimum 250 szt. golebi.


§ 5

Listy konkursowe bedace podstawa obliczen wyników niniejszego wspólzawodnictwa sporzadzac nalezy na bazie 1:5.


§ 6

Po zakonczeniu lotów objetych planem do M.P. hodowca zglasza 5 najszybszych golebi o najnizszym coefficjencie, które zdobyly po 3 konkursy. Laczny konkursokilometraz na jednego golebia nie moze byc nizszy niz 450 km.


§ 7

O kolejnosci lokat na liscie wspólzawodnictwa lotowego decyduje suma wykladnika wydolnosci lotowej (coefficjentów) uzyskana przez poszczególne golebie zaliczone do wspólzawodnictwa.
Im mniejszy coefficjent, tym wyzsza lokata


§ 8

W niniejszym wspólzawodnictwie hodowca moze uczestniczyc tylko jedna druzyna golebi.


§ 9

Indywidualne zestawienie wyników uzyskane przez hodowców w tym wspólzawodnictwie, Zarzady Oddzialów po ich weryfikacji wraz z pelna dokumentacja lotowa (listy startowo-zegarowe, tasmy zegarowe, poswiadczenia odlotu golebi, spisy golebi, listy konkursowe) przesla w terminie do 10 pazdziernika kazdego roku do macierzystego Zarzadu Okregu.
Zarzady Okregów w terminie do 31 pazdziernika przesla do Zarzadu Glównego pelne zbiorcze zestawienie wyników oraz pelna dokumentacja lotowa dotyczaca 10 najlepszych hodowców w tym wspólzawodnictwie.


§ 10

W niniejszym wspólzawodnictwie lotowym sklasyfikowanych zostanie :
- 3 mistrzów - nagrodzonych pucharami
- 100 przodowników - nagrodzonych dyplomami.


Witaj
 
Data:
Godzina:
Imieniny obchodzą:
Stronę odwiedziło już:

Reklama
 
Mini-chat
 
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=